Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Ανακοίνωση 20/5/2020 Οι φοιτητές και των δύο εργαστηριακών ημερών (Δευτέρας και Πέμπτης) θα βρείτε μετρήσεις και δεδομένα προς επεξεργασία για τις ασκήσεις 1,2,3,4,5 (Ηλεκτροχημεία) εδώ 614Π

Ανακοίνωση 18/5/2020 Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας ΙΙΙ, οι οποίες διακόπηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας όλων των εργαστηρίων, θα ολοκληρωθούν χωρίς φυσική παρουσία των φοιτητών. Θα απαιτηθεί η παρακολούθηση των φροντιστηριακών παραδόσεων, η μελέτη των γενικών και ειδικών (λόγω περιστάσεων) οδηγιών για κάθε άσκηση, η παραλαβή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με την προϋπόθεση να ισχύει η ηλεκτρονική διεύθυνση που είχε δηλωθεί κατά την εγγραφή στις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙ) μετρήσεων και σχετικών επισημάνσεων από τους επιβλέποντες την κάθε άσκηση, η επεξεργασία των μετρήσεων, το γράψιμο του τετραδίου και η παράδοσή του.

Ανεξαρτήτως του πότε ή πώς έχουν εκτελεσθεί οι ασκήσεις, πρέπει να παραδοθούν τετράδια για όλες. Αυτό είναι δυνατό με δύο τρόπους: παράδοση τετραδίων στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας μετά τις 25/5/2020 ή με ηλεκτρονική υποβολή αρχείων (με πλήρη κείμενα, πίνακες και διαγράμματα) σε κατάλληλη ιστοσελίδα. Η εκτέλεση όλων εργαστηριακών ασκήσεων και η έγκαιρη παράδοση των τετραδίων είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος και την δυνατότητα συμμετοχής στις τμηματικές εξετάσεις.

Γενικές πληροφορίες

Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται ως μέρος των μαθημάτων Φυσικοχημείας ΙΙ και ΙΙΙ. Σε κάθε εξάμηνο εκτελούνται 10 ασκήσεις από όλους τους φοιτητές. Λόγω του εξειδικευμένου εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για κάθε άσκηση, όλες οι ασκήσεις εκτελούνται ταυτόχρονα κάθε φορά από άλλους φοιτητές οι οποίοι εναλλάσσονται κυκλικά.

Όσοι φοιτητές δεν ολοκληρώνουν τις εκκρεμότητές τους στην Φυσικοχημεία ΙΙ, δηλ. δεν έχουν εκτελέσει και τις 10 εργαστηριακές ασκήσεις ή δεν έχουν παραδώσει τετράδιο με ολοκληρωμένες τις ασκήσεις αυτές, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας ΙΙ ούτε να συνεχίσουν στο επόμενο εξάμηνο στις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙΙ.
Μέχρι 2 απουσίες από εργαστηριακές ασκήσεις μπορούν να αναπληρωθούν ύστερα από συνεννόηση με το προσωπικό του Εργαστηρίου. Περισσότερες απουσίες δεν αναπληρώνονται και απαιτείται επανάληψη όλων των ασκήσεων σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι ίδιες προϋποθέσεις για ολοκλήρωση ισχύουν για την Φυσικοχημεία ΙΙΙ. Αναλυτικά ο Κανονισμός του Εργαστηρίου.

Σε κάθε εργαστηριακή ημέρα όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουν μελετήσει την σύντομη θεωρία και τις οδηγίες εκτελέσεως (βλ. παρακάτω) της ασκήσεως που αναγράφεται στο πρόγραμμα του καθενός και να έχουν απαντήσει επιτυχώς τις συναφείς ερωτήσεις (βλ. ακόμη πιο κάτω "Εξέταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας").

Κάθε Πέμπτη στις 13:00 ή στις 14:00 στο Αμφιθέατρο ΦΜ3 πραγματοποιείται φροντιστήριο το οποίο καλύπτει κάθε μια από τις ασκήσεις της Φυσικοχημείας ΙΙ ή ΙΙΙ αντίστοιχα.

Στις επόμενες ιστοσελίδες θα βρείτε γενικές οδηγίες και συστηματικές υποδείξεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις.

514E: Πρακτικά Εργαστηρίου Φυσικοχημείας II
614E: Πρακτικά Εργαστηρίου Φυσικοχημείας III
Μπορείτε να ασκηθείτε από το βιβλίου του Ν. Α. Κατσάνου επί των ασκήσεων 21 - 28 του κεφαλαίου 6. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 6 του κεφαλαίου 8.

Χρήσιμα στοιχεία