Υποδειγματικά διαγράμματα

Κατά την επεξεργασία των μετρήσεων των εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικοχημείας απαιτείται πάντοτε η κατασκευή διαγραμμάτων για την παρουσίαση και επεξεργασία των μετρήσεων. Για καθεμιά από τις ακόλουθες ασκήσεις μπορείτε να δείτε ένα η περισσότερα διαγράμματα τα οποία βασίζονται σε πειραματικές μετρήσεις φοιτητών καθώς και τους συνακόλουθους πίνακες των μετρήσεων και μερικά από τα βήματα επεξεργασίας των μετρήσεων.

Φυσικοχημεία ΙΙ

’Ασκηση 1α: Συντελεστής Joule - Thomson μJT
’Ασκηση 1β: Ελθαλπία εξατμίσεως Δhvap
’Ασκηση 2: Προσδιορισμός μοριακού βάρους στερεών ουσιών με ζεσεοσκοπία ΔT -> M
’Ασκηση 3: Προσδιορισμός συντελεστή ενεργότητος ηλεκτρολυτών από μετρήσεις διαλυτότητας Ksp -> γ
’Ασκηση 4: Μερικός γραμμομοριακός όγκος ουσιών σε διαλύματα: μίγμα υγρών - υδατικό διάλυμα ηλεκτρολύτη
’Ασκηση 5: Διαγράμματα ζέσεως - συνθέσεως μιγμάτων 2 πτητικών ουσιών: ιδανικό μίγμα - αζεοτροπικό μεγίστου - αζεοτροπικό ελαχίστου
’Ασκηση 6: Αμοιβαία διαλυτότητα 3 υγρών
’Ασκηση 7: Συντελεστής κατανομής ουσίας σε 2 μη μιγνυόμενες φάσεις
’Ασκηση 8: Θερμότητα εξουδετερώσεως
’Ασκηση 9: Επιφανειακή τάση διαλυμάτων
’Ασκηση 10: Προσρόφηση ουσίας επί στερεών επιφανειών από διαλύματα: Ισόθερμες προσροφήσεως


Φυσικοχημεία ΙΙI

’Ασκηση 1. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
’Ασκηση 2. Αριθμοί μεταφοράς φορτίου
’Ασκηση 3. Γαλβανικά στοιχεία Ι (κανονικό δυναμικό ηλεκτροδίου)
’Ασκηση 4. Γαλβανικά στοιχεία ΙΙ (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
’Ασκηση 5. Ηλεκτροεναπόθεση
’Ασκηση 6. Ιξώδες Κβαντική Χημεία: NaH
’Ασκηση 7. Χημική Κινητική
’Ασκηση 8. Ραδιοχημεία
’Ασκηση 9. Φασματοσκοπία υπερύθρου Επεξεργασία φάσματος CO Φάσμα CO Φάσμα CO
’Ασκηση 10. Φασματοσκοπία ορατού Ακολουθούν καταγραφές του φάσματος ορατού του ιωδίου I2 B3Π0+u - X1Σ+g:

Διαγράμματα βασισμένα σε τιμές της βιβλιογραφίας

Ραδιοχημεία: Διάγραμμα της σχέσεως Gledenin