Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας

Από το 2000 διανέμεται στους φοιτητές της Φυσικοχημείας το ακόλουθο σύνολο σημειώσεων με τίτλο "Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας Α" και "Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας Β". Τα κείμενα είχαν επιμεληθεί οι κ.κ. Ι. Μολίνου-Προβιδάκη και Β. Χαβρεδάκη.

Τα κείμενα είναι διαθέσιμα κατά κεφάλαια ή ως ενιαία αρχεία Α (184 σελίδες, 6 Mb) και Β (261 σελίδες, 8 Mb).


Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας Α

Περιεχόμενα

Εισαγωγικές πληροφορίες (σελίδα τίτλου, πίνακας κεφαλαίων, μονάδων, σταθερών, περιεχομένων [σελίδες i-xi]

I. Θερμοχημεία
Προσδιορισμός θερμότητας αντιδράσεως [σελίδες 1-9]

II. Θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων
Συντελεστής Joule-Thomson [σελίδες 10-18]

III. Ισορροπία φάσεων
Ισορροπία φάσεων καθαρής ουσίας [σελίδες 19-34]
Ισορροπία φάσεων συστήματος πολλών συστατικών [σελίδες 35-59]
Κατανομή ουσίας μεταξύ δύο μη μειγνυόμενων φάσεων. Προσδιορισμός σταθεράς ισορροπίας [σελίδες 60-64]

IV. Διαλύματα
Μείγματα πτητικών συστατικών [σελίδες 65-84]
Προσθετικές ιδιότητες [σελίδες 85-101]
Προσδιορισμός συντελεστή ενεργότητος [σελίδες 102-111]
Μερικός γραμμομοριακός όγκος [σελίδες 112-124]

V. Ισορροπία στη μεσεπιφάνεια
Επιφανειακά φαινόμενα [σελίδες 125-150]
Φαινόμενα προσροφήσεως [σελίδες 151-170]

Πίνακας συμβόλων [σελίδες 171-176]


Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας Β

Περιεχόμενα

Εισαγωγικές πληροφορίες (σελίδα τίτλου, πίνακας κεφαλαίων, μονάδων, σταθερών, περιεχομένων [σελίδες i-xii]

Ι ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΕΡΙΩΝ [σελίδες 1-20]
Γενικά περί φασμάτων
Μορφή φασμάτων
ΦΑΣΜΑ ΟΡΑΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΙΩΔΙΟΥ
Ερμηνεία φασμάτων ορατού
Ενέργεια διασπάσεως μορίου
Ανάλυση φάσματος - Υπολογισμοί
ΦΑΣΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ερμηνεία φασμάτων υπερύθρου
Βιβλιογραφία

II ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ [σελίδες 21-65]
ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δυναμικό ηλεκτροδίου
Ηλεκτρεγερτική δύναμη γαλβανικού στοιχείου
Χαρακτηριστικά γαλβανικών στοιχείων
Αντιστρεπτά και μη αντιστρεπτά γαλβανικά στοιχεία
Έργο και αντιστρεπτά γαλβανικά στοιχεία
Εξίσωση Nernst
Κανονικό δυναμικό γαλβανικών στοιχείων και ηλεκτροδίων
Ηλεκτρόδιο υδρογόνου
Είδη ηλεκτροδίων
α. ηλεκτρόδια αναφοράς
β. ηλεκτρόδια μετρήσεως
θερμοδυναμική γαλβανικών στοιχείων
Μελέτη γαλβανικών στοιχείων
Ηλεκτροχημικά στοιχεία και εφαρμογές
α. Προσδιορισμός σταθεράς ισορροπίας
β. Προσδιορισμός κανονικών δυναμικών
γ. Προσδιορισμός ενεργότητας και συντελεστών ενεργότητος
δ. Προσδιορισμός της σταθεράς γινομένου διαλυτότητας
ε. Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις
Ηλεκτροχημικά στοιχεία συγκεντρώσεως
Δυναμικό υγρού συνδέσμου
Γέφυρα άλατος
Βιβλιογραφία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΠΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ [σελίδες 66-111]
Ηλεκτρική διπλή στιβάδα
Δομή διπλής στιβάδας
Σημασία ηλεκτρισμένης μεσεπιφάνειας
Δυναμικό εγκάρσια της διπλής στιβάδας
Χημικές αντιδράσεις στις διαφασικές περιοχές
Πολώσιμη και μη πολώσιμη μεσεπιφάνεια
Κινητική των αντιδράσεων στα ηλεκτρόδια - Ταχύτητα μεταφοράς φορτίου
Ελευθέρα ενέργεια ενεργοποιήσεως κατά Gibbs
Εξίσωση Butler-Volmer
Μορφή και διερεύνηση της σχέσεως Butler-Volmer
Μέτρηση της υπερτάσεως η
Υπέρταση διαχύσεως ή εκ διαφοράς συγκεντρώσεως
Τροφοδοσία της μεσεπιφάνειας σε ιόντα
Στοιβάδα διαχύσεως
Οριακό ρεύμα διαχύσεως ή οριακή πυκνότητα ρεύματος διαχύσεως
Καθοδική πορεία-αποφόρτιση ιόντων Η+
Καθοδική πορεία-αποφόρτιση μετάλλων
Ανοδική πορεία-αποφόρτιση ανιόντων
Βιβλιογραφία

III ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΙΞΩΔΕΣ [σελίδες 112-122]
Φαινόμενα μεταφοράς
Ορισμός συντελεστού ιξώδους
Υπολογισμός συντελεστού ιξώδους αραιού αερίου
Εξίσωση Poisseuille
Προσδιορισμός ιξώδους με οτ ιξωδόμετρο Ostwald. Εξάρτηση του ιξώδους από την θερμοκρασία
Βιβλιογραφία

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ [σελίδες 123-157]
Διεργασίες μεταφοράς
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Μέτρηση της αγωγιμότητας διαλυμάτων ηλεκτρολυτών
Μοριακή και ισοδύναμη αγωγιμότητα
Αγωγιμότητα διαλυμάτων ηλεκτρολυτών
Κίνηση ιόντων υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου
Αλληλεπιδράσεις ιόντων σε διαλύματα ηλεκτρολυτών
Εξάρτηση της μοριακής αγωγιμότητας από την συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη
Προσδιορισμός μοριακής αγωγιμότητας ηλεκτρολύτη σε άπειρη αραίωση
Μηχανισμός μεταφοράς πρωτονίων
Εξάρτηση της ισοδύναμης αγωγιμότητας από την θερμοκρασία
Επίδραση πεδίου υψηλής εντάσεως και υψηλών συχνοτήτων επί της αγωγιμότητας
Προσδιορισμός της σταθεράς ιονισμού ασθενούς οξέος
Προσδιορισμός της σταθεράς ιονισμού ύδατος
Προσδιορισμός της διαλυτότητας δυσδιάλυτου άλατος
Αγωγιμομετρικές τιτλοδοτήσεις
Βιβλιογραφία

ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ [σελίδες 158-170]
Μεταφορά ιόντων σε ηλεκτρολυτικό διάλυμα
Επίδραση της συγκεντρώσεως του ηλεκτρολύτη στους αριθμούς μεταφοράς των ιόντων του
Επίδραση της εφυδατώσεως στους αριθμούς μεταφοράς
Μέθοδοι προσδιορισμού του αριθμού μεταφοράς ιόντων
Μέθοδος Hittorf
Μέθοδος της κινούμενης διαχωριστικής στιβάδας
Βιβλιογραφία

IV ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ [σελίδες 171-203]
Εισαγωγή
Μετρήσεις ταχυτήτων
Νόμοι ταχυτήτων
Ανάλυση κινητικών αποτελεσμάτων

i. Διαφορική μέθοδος
ii. Μέθοδος ολοκληρώσεως
Αντιδράσεις πρώτης τάξεως
Αντιδράσεις μηδενικής τάξεως
Αντιδράσεις δευτέρας τάξεως
Αντιδράσεις τρίτης τάξεως
Αντιδράσεις η τάξεως
Σύγκριση των μεθόδων, διαφορικής και ολοκληρώσεως
Αμφίδρομες αντιδράσεις
Αλυσωτές αντιδράσεις
Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των αντιδράσεων
Θεωρίες ταχύτητας αντιδράσεως
Θεωρία της μεταβατικής καταστάσεως
Βιβλιογραφία

V ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑΣ [σελίδες 204-243]
1. Ο πυρήνας του ατόμου
2. Φυσική ραδιενέργεια
3. Αλληλεπίδραση ραδιενέργειας και ύλης
4. Ανίχνευση πυρηνικών ακτινοβολιών

Πίνακες συμβόλων ευρετήρια [σελίδες 244-252]


Επιστροφή σε: