Εικόνες για Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας

Άποψη του χώρου
Άσκηση 1α: Συντελεστής Τζουλ-Τόμσον

Άσκηση 1β: Ενθαλπία Εξατμίσεως


Άσκηση 2: Ζεσεοσκοπία

Άσκηση 3: Συντελεστές ενεργότητας

Άσκηση 4: Μερικός γραμμομοριακός όγκος


Άσκηση 5: Διαγράμματα σημείων ζέσεως - συνθέσεως

Άσκηση 6: Αμοιβαία διαλυτότητα 3 υγρών

Άσκηση 7: Συντελεστής κατανομής ουσίας σε 2 μη μιγνυόμενες φάσεις

Άσκηση 8: Θερμότητα εξουδετερώσεως

Άσκηση 9: Επιφανειακή τάση διαλυμάτων

Άσκηση 10: Προσρόφηση

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας