Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικοχημείας: Συμπληρωματικές πληροφορίες

Πυκνότητες και συντελεστές διαστολής υγρών

Χημικός τύποςρ (g cm-3)
[20oC]
α (10-3 K-1)
H2O0.9982063      0.206
CH3OH0.79141.49
CH3CH2OH0.78931.40
CH3CH2CH2OH0.80371.22
CH3CH(OH)CH30.78551.55
CH3CH2CH2CH2OH0.80981.12
CH3CH2CH(OH)CH30.8063
CH3CH(CH3)CH2OH      0.8018
C6H5CH30.86691.05
C6H120.78861.15
CHCl31.48321.21
CH3COCH30.79021.46
HCOOH1.2200
CH3COOH1.04921.08
CH3CH2COOH0.9934