Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

Κατά ημέρα

Κατά αντικείμενο

Κατά σχολεία

Οι φωτογραφίες οφείλονται στους: Χρ. Κουτσουρούμπη, Αθ. Τσεκούρα, Σ. Νικολοπούλου, Ελ. Αξιώτη, Κλ. Παρίση, Δ. Ζησιμοπούλου, Κ. Σινταχμέτ, Μ. Βολίκα [2017, SAM, 1769, IMG_2, SDC, 1783, DSC, IMG_5]
Όποιος άλλος έχει φωτογραφίες που θα ήθελε να προστεθούν ας επικοινωνήσει με τον συντονιστή των επισκέψεων.

Επιστροφή στην ιστοσελίδα των επισκέψεων.