Στοιχειώδης Κβαντική Χημεία

Κωνστ. Ν. Πολυδωρόπουλος

Αθήναι, 1964, 1968, 1971

Μέρος A': ’Aτομα
Πρόλογος, περιεχόμενα
Κεφάλαιο I: Η εξίσωσις του Schrödinger

1. Η εμφάνισις και ανάπτυξις της Κβαντικής Θεωρίας
2. Η κυματομηχανική αντιμετώπισις ενός προβλήματος
3. Η κυματική εξίσωσις του γραμμικού αρμονικού ταλαντωτού
4. Η φυσική σημασία της κυματικής συναρτήσεως
5. Ιδιοτιμαί και ιδιοσυναρτήσεις
6. Διακεκριμένον και συνεχές φάσμα ιδιοτιμών
7. Η περιλαμβάνουσα και τον χρόνον κυματική εξίσωσις
8. Κανονικοποίησις της κυματικής συναρτήσεως
9. Η αξία της γνώσεως της καταστατικής συναρτήσεως
Κεφάλαιο II: Ο γραμμικός αρμονικός ταλαντωτής και το διατομικόν μόριον
1. Λύσις της κυματικής εξισώσεως του γραμμικού αρμονικού ταλαντωτού
2. Ορθογωνικότης
3. Απλουστευμένη μελέτη της δονήσεως διατομικού μορίου
4. Αρχή της αντιστοιχίας. Κανόνες επιλογής
Κεφάλαιο III: Το άτομον του υδρογόνου
1. Η κυματική εξίσωσις του ατόμου του Η
2. Κβαντικοί αριθμοί του υδρογονοειδούς ατόμου
3. Το φάσμα του ατόμου του υδρογόνου
4. Αι υδρογονοειδείς ιδιοσυναρτήσεις
5. Εκφυλισμός. Γραμμικοί συνδυασμοί
6. Τροχιακή στροφορμή. Κβάντωσις κατευθύνσεως
Κεφάλαιο IV: Προσεγγιστικαί μέθοδοι
1. Θεωρία Διαταράξεως
2. Διατάραξις εκφυλισμένων καταστάσεων
3. Διηγερμέναι καταστάσεις του ατόμου του ηλίου
4. Ατομικά τροχιακά
5. Η Μέθοδος των Παραλλαγών
6. Σταθερά προασπίσεως
Κεφάλαιο V: Η πειραματική ανάγκη παραδοχής της αυτοστροφής του ηλεκτρονίου
1. Η αρχή της οικοδομήσεως
2. Η φασματοσκοπική αρχή του συνδυασμού
3. Χαρακτηρισμός των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του Li
4. Φαινόμενον Zeeman
5. Πολλαπλότης των φασματικών γραμμών των αλκαλίων. Αυτοστροφή του ηλεκτρονίου
6. Ανακεφαλαίωσις
Κεφάλαιο VI: Πολυηλεκτρονιακά άτομα
1. Η απαγορευτική αρχή
2. Συμβολισμός ατομικών καταστάσεων πολυηλεκτρονιακών ατόμων
3. Το φάσμα του ατόμου του ηλίου
4. Εναλλαγή πολλαπλοτήτων
5. Ο κανών της μεγίστης πολλαπλότητος
6. Ο νόμος της μετατοπίσεως
7. Εισαγωγή της αυτοστροφής εις την Κυματομηχανικήν
8. Ο πλήρης Χαμιλτώνειος πολυηλεκτρονικού ατόμου
9. Ατομικά τροχιακά κατά Slater
10. Αρχή του αδιακρίτου. Αντισυμμετροποίησις
11. Ατομικαί συναρτήσεις. Ορίζουσαι κατά Slater
12. Ο υπολογισμός της ενεργείας ατομικών καταστάσεων. Παραγοντοποίησις της σαικουλικής εξισώσεως
13. Η μέθοδος του αυτοσυνεπούς πεδίου (SCF)
Παραρτήματα I-IV, βιβλιογραφία, αντιστοιχία ορολογίας, ευρετήριον

Μέρος Β': Διατομικά Μόρια
Πρόλογος, βιβλιογραφία, περιεχόμενα
Κεφάλαιο VII: Θεωρία μοριακών τροχιακών
1. Η προσέγγισις Born - Oppenheimer
2. Το ιόν μορίου υδρογόνου
3. Μοριακά τροχιακά. Η μέθοδος LCAO
4. Μοριακά τροχιακά δια το ιόν μορίου υδρογόνου
5. Μοριακά τροχιακά δεσμευτικά και αντιδεσμευτικά. Συντονισμός
6. Μοριακά τροχιακά σ και π. Συμβολισμός
7. Η αρχή της μεγίστης υπερκαλύψεως. Η συμμετρία των συνδυασμών
Κεφάλαιο VIII: Θεωρία δεσμών σθένους
1. Το μόριον του υδρογόνου
2. Το μόριον του υδρογόνου κατά Heitler - London
3. Σύγκρισις των θεωριών VB και MO
Κεφάλαιο IX: Διατομικά μόρια
1. Απεικόνισις θεμελιώδους καταστάσεως ελαφρών ομοπυρηνικών διατομικών μορίων
2. Συμβολισμός μοριακών καταστάσεων
3. Διηγερμέναι καταστάσεις
4. Μοριακά τροχιακά εις ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια
5. Τυποποίηοις της μεθόδου LCAO
6. Υβριδοποίησις sp
7. Αλληλεπίδρασις απεικονίσεων
8. Ο κανών της μη διασταυρώσεως
9. Τα διατομικά μόρια κατά την θεωρίαν V.B.
10. Ενέργεια συντονισμού
Κεφάλαιο X: Φάσματα διατομικών μορίων
1. Η δυναμική συνάρτησις και η ενέργεια δονήσεως
2. Φάσμα δονήσεως ετεροπυρηνικων διατομικών μορίων. Αναρμονικότης
3. Ενέργεια και φάσμα περιστροφής
4. Περιστροφική υφή δονητικής ταινίας
5. Το ηλεκτρονιακόν φάσμα. Πρόοδοι και συστήματα ταινιών
6. Κανόνες επιλογής δια το ηλεκτρονιακόν φάσμα. Ο κλάδος Q
7. Η αρχή Franck - Condon
8. Φασματοσκοπικός προσδιορισμός της ενεργείας διαστάσεως
Παραρτήματα V-IX, αντιστοιχία ορολογίας, ευρετήριον, παροράματα

Μέρος Γ': Πολυατομικά Μόρια
Πρόλογος, βιβλιογραφία, αντιστοιχία ορολογίας, περιεχόμενα
Κεφάλαιο XI: Ενέργεια και φάσμα δονήσεως και περιστροφής
1. Περιστροφική ενέργεια και φάσμα
2. Κανονικαί δονήσεις
3. Σταθεραί δυνάμεως τάσεως και κάμψεως
4. Κανονικαί συντεταγμέναι
5. Υπέρυθρον φάσμα δονήσεως
6. Φάσμα δονήσεως - περιστροφής
7. Η τεχνική του φάσματος Raman
8. Ερμηνεία του φάσματος Raman
9. Πολωσιμότης και Raman - ενεργότης
10. Περιστροφικόν φάσμα Raman
11. Η διερεύνησις της δομής του μορίου βάσει του δονητικού φάσματος
Κεφάλαιο XII: Ηλεκτρονιακή δομή πολυατομικών μορίων
1. Δυσχέρειαι και απλουστεύσεις
2. Δεσμοί εντοπισμένοι και μη. Κατευθυνόμενον σθένος
3. Υδριδοποίησις sp2
4. Συνθήκαι ορθοκανονικότητος γραμμικών συνδυασμών
5. Υδριδοποίησις sp3
6. Εντοπισμένοι δεσμοί σ
7. Εντοπισμένοι δεσμοί π
Κεφάλαιο XIII: Θεωρία των π-ηλεκτρονίων
1. Εκτοπισμένοι δεσμοί
2. Διαχωριστικότης σ - π
3. Θεωρία π - μοριακών τροχιακών κατά Hückel
4. Παραδείγματα εφαρμογής της Θεωρίας Hückel
5. Συνέχεια παραδειγμάτων. Παραγοντοποίησις σαικουλικής οριζούσης
6. Αξιολόγησις της Θεωρίας Hückel
7. Ενέργεια εκτοπισμού
8. Πυκνότης φορτίου
9. Τάξις δεσμού. Ελεύθερον σθένος. Χημική Δραστικότης
10. Βελτιώσεις της Θεωρίας Hückel
Κεφάλαιο XIV: Μοριακή συμμετρία
1. Διάκρισις των μοριακών τροχιακών εις είδη συμμετρίας
2. Συμβολισμός μοριακών τροχιακών πολυατομικών μορίων
3. Ισοδύναμα και συμμετρικά τροχιακά
4. Ποιοτική διερεύνησις της ηλεκτρονιακής δομής απλών μορίων
5. Συμμετρία και συμβολισμός ηλεκτρονιακών καταστάσεων
6. Ηλεκτρονιακά φάσματα
7. Δονητική υφή των ηλεκτρονιακών φασμάτων
Κεφάλαιο XV: Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός
1. Μαγνητικόν πεδίον και μαγνητική ροπή
2. Τροχιακή στροφορμή και η αντίστοιχος μαγνητική ροπή
3. Η μαγνητόνη του Bohr
4. Η μανγητική ανωμαλία της αυτοστροφής και ο γυρομαγνητικός λόγος
5. Η αυτοστροφή των πυρήνων
6. Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός
7. Φασματόμετρα πμσ υψηλού διαχωρισμού
8. Η χημική μετατόπισις
9. Η πολλαπλότης των αιχμών
Παραρτήματα X-XI, ευρετήριον, παροράματα