Λέανδρος Δόσιος

(1847-1883)

Υιός του Κωνσταντίνου (1810-1871) και της Αικατερίνης (1820-1856) και αδελφός του Αριστείδη (1844-1881). Χημικός. Σπουδάζων έτι εν Ζυρίχη εδημοσίευσε (1868) την και σήμερον ισχύουσαν θεωρίαν [Dossios, Jahresber. für Chem. 92 (1867); L. Dossios, Vierteljahrsschrift der Zürcherischen naturforschenden Gesellschaft 8, 1 (1867)] των κεκορεσμένων διαλυμάτων, ένθα παραβάλλει τα διαλελυμένα μόρια προς τα μόρια των κεκορεσμένων ατμών των υπερκειμένων της υγράς φάσεως. Επίσης εξετέλεσε κλασσικόν προσδιορισμόν της διαλυτότητος του ιωδίου εντός διαλύματος ιωδιούχου καλίου [Wilh. Weith und L. Dossios, Über die Lösungen von Jod in Wasser und in wässrigem Jodkalium, Vierteljahrsschrift der Zürcherischen naturforschenden Gesellschaft 13, 1-20 258-267 (1868); Zeitsch. f. Chem., 5, 379 (1869), περίληψη: J. Pharm. Chim. (4) 11, 94-96 (1870)].
Εχρημάτισεν υφηγητής της Χημείας (1871) [μεταγραφή πρακτικών Φιλοσοφικής Σχολής 17/9/1868 και εναρκτήρια διάλεξη] και τμηματάρχης των Μεταλλείων.

Έγραψε:

Πηγή:
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τόμος 4, σελ. 710


Σύμφωνα με το Jahresbericht über die Forschritte der reinen, pharmaceutischen und technischen Chemie, Physik, Mineralogie und Geologie, für 1866, Giessen 1868, 19, σελ. 384, "Umwandlung der Fleischmilchsäure in Malonsäure", η διδακτορική του διατριβή είχε θέμα "Theoretische und empirische Beiträge zur Constitution der Glycole und der ihnen entsprechenden Säuren", Zürich 1866 και εμφανίστηκε στο Zeitschr. f. Chem. 9, 449-451 (1866). Ομοίως, σύμφωνα με το Bull. Soc. chim. 7, 208-211 (1867) η διδακτορική του διατριβή στην Ζυρίχη είχε θέμα "Etudes theoretiques et experimentals sur la constitution des glycoles et des acides correspondants" (1866).

Μελέται περί τινων συγχρόνων ζητημάτων, μέρος πρώτον

Περιεχόμενα
Περί παραχωρήσεως μεταλλείων, σελ. 1
Περί κατωτέρας και μέση εκπαιδεύσεως, σελ. 37

Εισαγωγή, σελ. 39
Περί δημοδιδασκάλων, σελ. 49
Ειδικά μαθήματα εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, σελ. 57
Περί γεωργικής εκπαιδεύσεως, σελ. 60
Μέση εκπαίδευσις, σελ. 62
Αστικά σχολεία, σελ. 64
Πραγματικά λύκεια, σελ. 68
Περί της σπουδής των φυσικών επιστημών εν τοις γυμνασίοις, σελ. 75
Περί διδασκάλων και καθηγητών, σελ. 79
Περί μέσων της συγκοινωνίας, σελ. 81
Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών της 6/4/1876:
"Εγένετο ακολούθως λόγος περί των καθηγητών κ. Ιωάννου Ιωάννου και Λεάνδρου Δοσίου, οίτινες εξελέχθησαν αξιωματικοί της φάλαγγος, καίπερ μη διατελούντες πλέον υφηγηταί, ως παυσάμενοι προ ετών την διδασκαλίαν.
Η Σύγκλητος απεφήνατο επειδή ο της φάλαγγος κανονισμός κελεύει ότι οι αξιωματικοί εκλέγονται εκ των καθηγητών ως και των διδαξάντων και διδασκόντων υφηγητών, οι δε εν λόγω υφηγηταί διέκοψαν προ πολλού την διδασκαλίαν των, δεν δύνανται να ώσιν αξιωματικοί και πρέπει κατά τον νόμον να εκλεχθώσι άλλοι αντ' αυτών."
Τόμος 11, σελ. 4