Αναστάσιος Δαμβέργης

Καθηγητής της φαρμακευτικής χημείας εν τω Εθνικώ πανεπιστημίω των Αθηνών, γεννηθείς εν Μυκόνω τω 1857 και αποθανών εν Αθήναις τω 1920. Ήτο υιός του Κρητός οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Δαμβέργη. Εσπούδασεν εν Αϊδελβέργη υπό τους καθηγητάς Μπούνσεν και Οφμαν και ανηγορεύθη διδάκτωρ των φυσικών επιστημών. Κατόπιν συνέχισε τας μελέτας του εν Βερολίνω, όπου συνειργάσθη μετά του Γαβριήλ.

Επιστρέψας εις την Ελλάδα διετέλεσε επί 10 έτη καθηγητής της χημείας εν τη σχολή των Ευελπίδων και συγχρόνως επί 6 έτη τοιούτος εν τη σχολή των Δοκίμων. Προς χρήσιν των εκεί μαθητών εδημοσίευσε τω 1880 πραγματείαν περί χημικής συνθέσεως και τω 1891 «Στοιχεία χημείας». Εν τω υπ' αυτού ιδρυθέντι εν τη σχολή των Ευελπίδων χημείω εξετέλεσε τας αναλύσεις πολλών ιαματικών υδάτων της Ελλάδος, ων τα πορίσματα εδημοσιεύθησαν εις ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Τω 1887 διωρίσθη τμηματάρχης του υπουργείου των Οικονομικών, ως τοιούτος δε εξεπόνησε πολλά νομοσχέδια, μεταξύ των οποίων το περί εκμεταλλεύσεως της ναξίας σμυρίδος, κ.τ.λ.

Τω 1892 διωρίσθη καθηγητής της φαρμακευτικής χημείας εν τω Εθνικώ πανεπιστημίω, όπου παρέμεινε διδάσκων και εργαζόμενος μέχρι του θανάτου του, εξακολουθήσας τας αναλύσεις των υδάτων της Ελλάδος και εκδόσας πλείστα έργα, ων τα κυριώτερα: «Τα νέα φάρμακα» (1898), «Ελληνική φαρμακοποιία» (1900), ήτις εγένετο δεκτή ως επίσημος φαρμακοποιία της Ελλάδος, «Οδηγός προς εξέτασιν εδωδίμων και ποτών» (1901) εν συνεργασία μετά του Τ. Κομνηνού, κτλ.

Τω 1894 απεστάλη ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος εις το συνέδριον της εφηρμοσμένης χημείας των Βρυξελλών, τω δε 1898 εν τω ΙΓ' συνεδρίω της ιατρικής των Παρισίων.

Μεταξύ των έργων του τα κυριώτερα, πλην των ανεφερθέντων, είναι: «Οδηγός εξετάσεως ούρων», «Ο υλικός κόσμος», «Οι καπνοί της Ελλάδος», «Νεώτατα φάρμακα», «Φαρμακογραφία» εις τρεις τόμους, εξ ων τους δυο πρώτους εν συνεργασία μετά του Τ. Κομνηνού.


Πηγή: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 8, έκδοσις δευτέρα δια συμπληρωμάτων, Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ» Ε.Π.Ε., Εγκυκλοπαίδεια γνωστή ως «Πυρσός»
Συντάκτης: Ω, σελ. 848

Μερικά εκ των έργων του:

 1. Περί χημικής συνθέσεως και της τεχνητής των αλκαλοειδών παρασκευής 1880
 2. Νοθεύσεις εδωδίμων και ποτών και εξέλεγξις αυτών 1886
 3. Περιγραφή των χρωματιστικών ουσιών 1887
 4. Μαθήματα χημείας διδαχθέντα εν τη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων. Μέρος 1ον Μεταλλοειδή. Μέρος 2ον Μέταλλα. Μέρος 3ον Ενώσεις του άνθρακος 1888
 5. Περί των εκρηκτικών ουσιών 1888
 6. Στοιχεία χημείας 1890
 7. Νοθεύσεις υφασμάτων και δερμάτων και εξέλεγξις αυτών 1891
 8. Οδηγός προς εξέτασιν των ούρων, της υποστάθμης αυτών και των ουρολίθων 1892
 9. Οι καπνοί και τα τουμπεκιά της Ελλάδος χημικώς εξεταζόμενα 1894
 10. Τα νέα φάρμακα 1898
 11. Ελληνική Φαρμακοποιία 1900
 12. Robert Bunsen 1900
 13. Ο υλικός κόσμος 1900
 14. Χημικαί αναλύσεις των εν Αιγίνη, ’Ανδρω, Μεθάνοις, Αιδηψώ, Γιαλτρών, Κυλλήνη, Υπάτη, Λουτρακίω, Κύθνω, Επιδαύρω, Κυθήροις και Τσάγεσι ιαματικών της Ελλάδος υδάτων 1884 - 1901


Page Designed and Created by I. Kerkines.