Νόμοι και διατάγματα που αφορούν την λειτουργία του πανεπιστημίου

Από το Εθνικό Τυπογραφείο
1836-1837
1904
1911
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1932
1939
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1991
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2017
2018
2020

Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr/docs/site_vomo8etiko_ergo.doc:

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

3/2004 - 5/2007
 1. Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» ιδρύονται νέα Τμήματα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, καταργούνται οι εξετάσεις στη Β’ Λυκείου, μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ΄ Λυκείου από 9 σε 6, καθιερώνονται κοινά μεταπτυχιακά με ξένα πανεπιστήμια
 2. Ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α) , «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης, με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2190/1994.
 3. Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α) «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις μετεγγραφές εσωτερικού στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
 4. N. 3323/2005 (ΦΕΚ 61 Α) «Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού» δημιουργείται κυβερνητικό όργανο σε επίπεδο Υπουργών, υπό τον Πρωθυπουργό, για θέματα συντονισμού και υλοποίησης πολιτικής στους τομείς παιδείας και πολιτισμού.
 5. Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, Παράρτημα Διπλώματος» ρυθμίζονται θέματα της αξιολόγησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και θεσμοθετούνται το Συμπλήρωμα Διπλώματος και το Σύστημα των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 6. Ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191 Α) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας» δημιουργία Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης για την εκπαίδευση των παιδιών των υπαλλήλων ευρωπαϊκών οργανισμών που είναι στην Ελλάδα
 7. Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης» καταργείται το ΔΙΚΑΤΣΑ και δημιουργείται νέος οργανισμός και νέο σύστημα αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 8. Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240A) «Ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» σηματοδοτείται η ανταπόκριση της Ελληνικής Πολιτείας και κοινωνίας στις προκλήσεις του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο τη γνώση και την έρευνα, την ικανότητα για καινοτομία, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης, και το πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας και αμοιβαιότητας μεταξύ των λαών.
 9. Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α) «Συστηματοποίηση Δια βίου Μάθησης και άλλες Διατάξεις» ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ρύθμιση της δια βίου μάθησης (θεσμοθετούνται φορείς δια βίου μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση και η Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης)
 10. Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α) «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» συμπληρώνονται και ενισχύονται οι αναγκαίες διαδικασίες, λειτουργίες και δομές για τη διασφάλιση και προαγωγή της ποιότητας της ελληνικής ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, καθιερώνεται ελάχιστη βαθμολογική βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προβλέπεται η συγκρότηση Κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων αλλοδαπής.
 11. Ν. 3432/2006 «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 14 Α) διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδας.
 12. Ν. 3443/2006 «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41 Α) δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και προϋποθέσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική ζωή των τοπικών κοινωνιών.
 13. Ν.3467/2006 «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄) Εφαρμογή ενός συστήματος επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης που να εξασφαλίζει κύρος και συνέχεια στη διοίκηση της εκπαίδευσης
 14. Ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄) Λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών
 15. N.3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 264 Α΄) Ανέγερση Ισλαμικού Τεμένους στην Αττική
 16. N. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των ΑΕΙ» (ΦΕΚ 69 Α΄) Ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ παράλληλα με εγγυήσεις για την κοινωνική λογοδοσία των ιδρυμάτων. Καθιέρωση της καθολικής συμμετοχής στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ. Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και μέτρα στήριξης των φοιτητών. Διαφάνεια στη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ.
 17. N.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».