Κωνσταντίνος Α. Κτενάς

(1884 - 1935)

Πηγές για τον Κ. Κτενά: