Επιλογή Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικοχημείας

Θ. Γιαννακόπουλος

1951

ΠεριεχόμεναΣελίδες
Mbytes
Εισαγωγήi-vi0.2
ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ1-162.0
(Ηλεκτρεγερτική δύναμις Γ.Σ. - Μέτρησις Η.Ε.Δ. - Κανονικά στοιχεία - Ημιστοιχεία - Εφαρμογαί) .


ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ17-281.8
(Νόμος Beer-Lambert - χρωματομετρία - φωτοηλεκτρική χρωματομετρία - οπτικός ηθμός - χρωματόμετρον Spekker).


ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ29-462.8
(Τάξις - ειδική ταχύτης, θερμικός συντελεστής - ενέργεια ενεργοποιήσεως - Πειραματικαί μέθοδοι).


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι49-561.2
(Επιφανειακή και μεσεπιφανειακή τάσις - μέθοδοι μετρήσεως - Σταλαγμόμετρον Traube).


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ II57-631.0
(Ζυγός στρέψεως - υπολογισμοί - σφάλματα).


ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ65-741.5
(Προσδιορισμός θερμαντικής αξίας καυσίμων δια θερμιδομετρικής οβίδος - τρόπος εργασίας - υπολογισμοί).


ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ77-881.5
(Θεωρία - οξειδοαναγωγικοί δείκται (rH) - μέτρησις δυναμικού οξειδοαναγωγής - οξειδοαναγωγική τιτλοδότησις).


ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ85β-1073.7
(Θεωρία - Πειραματικαί μέθοδοι - δοχεία αγωγιμότητος - ύδωρ αγωγιμότητος - εφαρμογαί (σταθερά διαστάσεως ασθενών ηλεκτρολυτών - διαλυτότης - υδρόλυσις - προσδιορισμός βασικότητος οξέος) - αγωγιμομετρικαί τιτλοδοτήσεις - διαγράμματα).


ΙΞΩΔΕΣ109-1161.1
(Θεωρία - ιξωδόμετρον Ostwald - μέθοδος Stock - συμπεράσματα).


ΑΠΟΣΤΑΞΙΣ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ117-1200.6
(Διάγραμμα ζέσεως - συνθέσεως).


ΥΓΡΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΟΣ121-1260.9
(Κρίσιμος θερμοκρασία διαλύσεως - Θεωρία - Πειραματικαί μέθοδοι).


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ (pH)129-1615.2
(Θεωρία Brönsted - χρωματομετρικός προσδιορισμός pH - ρυθμιστικά διαλύματα - Μέθοδοι προσδιορισμού).


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΞ ΩΣΜΩΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.165-1853.3
(Θεωρία - κρυοσκοπία - μέθοδοι - ανωμαλίαι - Ζεοσκοπία - μέθοδοι - ωσμωτική πίεσις).


ΤΑΣΙΣ ΑΤΜΩΝ - ΘΕΡΜΟΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΣ185-1921.4
(Θεωρία - μέτρησις τάσεως ατμών - άμεσος προσδιορισμός θερμότητας εξατμίσεως).


(ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ) θερμότης εξουδετερώσεως195-2011.0
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ201-2111.5
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 211-2160.8
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΙΣ217-2261.4
ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ227-2331.0
ΜΕΡΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ235-2461.1
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΙΣ247-2530.8
ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ254-2914.5
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ292-3102.4
ΠΕΡΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ311-3201.0
ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GAUSS321-3341.6

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Η ανάγκη υπάρξεως συνοπτικού εργαστηριακού βοηθήματος διά τους ασκουμένους εις το εργαστήριον της Φυσικοχημείας φοιτητάς του Χημικού και του Φυσικού Τμήματος, εν συνδυασμώ με την έλλειψιν συγγράμματος Φυσικοχημείας εις την Ελληνικήν (το σύγγραμμα του Καθηγητού κ. Καραγκούνη εξηντλήθη ήδη προ πολλού) κατέστησαν απαραίτητον την έκδοσιν του παρόντος.

Τούτο εκδοθέν υπό τας ως άνω προϋποθέσεις και υπό τύπον προσωρινής αντιμετωπίσεως του προβλήματος περιέχει σειράν εκ των μάλλον βασικών ασκήσεων Φυσικοχημείας εν χρήσει ή δυναμένων να χρησιμοποιηθούν υπό τας παρούσας δυνατότητας του εργαστηρίου.

Πλην της απαραιτήτου πρακτικής πλευράς των περιεχομένων ασκήσεων, εθεωρήθη σκόπιμος και η παράθεσις συντόμου θεωρητικής εισαγωγής δι' εκάστην ομάδα ομοειδών ασκήσεων, ίνα ούτω οι ασκούμενοι κατά ευχερέστερον και πλέον προσηρμοσμένον εις το θέμα τρόπον αποκομίζουν μίαν ολοκληρωμένην εικόνα της επεξεργασθείσης ασκήσεως.

Εις το κεφάλαιον των Γαλβανικών Στοιχείων ηκολουθήθη η ευρωπαϊκή παραδοχή ως προς το σημείον του δυναμικού των ημιστοιχείων.

Νοέμβριος 1951.                            Θ. Ν. Γ.