Ραδιοχημεία

Αθ. Φαβρικάνος

Αθήναι, 1981

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίον τούτο προορίζεται κυρίως δια τους τελειοφοίτους τού χημικού τμήματος και περιλαμβάνει τας απαραιτήτους, επί της ραδιενεργείας, γνώσεις αι οποίαι κείνται εντός του ενδιαφέροντος του χημικού.

Η Ραδιοχημεία, ήτις αναφέρεται εις την εφαρμογήν των πυρηνικών ιδιοτήτων δια την επίλυσιν χημικών προβλημάτων, βασίζεται και επί τής πυρηνικής Φυσικής. Ως εκ τούτου η ανάπτυξις των κεφαλαίων των σχετιζομένων με τας ιδιότητας του πυρήνος κρίνεται λίαν απαραίτητος, καθ'όσον μόνον η επαρκής γνώσις αυτών καθιστά δυνατήν την κατανόησιν και χρησιμοποίησιν των διαφόρων ραδιοχημικών μεθόδων.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ5
1.ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ11
1.1.Φυσική ραδιενέργεια11
1.2. Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία11
1.3.Ελλείποντα και νέα στοιχεία του περιοδικού συστήματος13
1.4.Ραδιενεργός διάσπασις14
1.5.Ανακάλυψις ισοτόπων15
1.6.Νουκλίδια18
1.7.Χάρτης νουκλιδίων 22
1.8. Μάζα νουκλιδίων25
1.9.Ενέργεια συνδέσεως28
1.10.Μάζα και σταθερότης38
1.11.Εξίσωσις ενεργείας συνδέσεως κατά Weizsaecker42
1.12.Ενέργεια συνδέσεως και ισοβαρείς μεταβολαί49
1.13.Κανόνες ισοβαρών και ισοτόπων58
1.14.Δυνάμεις Coulomb και σταθερότης πυρήνων60
2.ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΗΝΟΣ63
2.1.Ακτίς του πυρήνος63
2.2.Μέθοδος προσδιορισμού της ακτίνος του πυρήνος65
2.3.Μεσονικά άτομα και ακτίς πυρήνος75
2.4.Πρότυπον αερίου Fermi78
2.5.Πυκνότης σταθμού ενεργείας78
2.6.Φρέαρ δυναμικού79
2.7.Στροφορμή-spin πυρήνος80
2.8.Μαγνητική ροπή ηλεκτρονίου88
2.9.Μαγνητική ροπή νουκλεονίων94
2.10.Μαγνητική ροπή των πυρήνων97
2.11.Στατιστική των πυρήνων103
2.12.Ομοτιμία104
2.13.Στοιχειώδη σωμάτια105
2.14.Ηλεκτρική τετραπολική ροπή των πυρήνων111
2.15.Υπόθεσις πρωτονίων-ηλεκτρονίων εντός του πυρήνος114
2.16.Μαγικοί αριθμοί115
2.17.Πρότυπον των στοιβάδων119
2.18.Μέτρησις spin και μαγνητικής ροπής129
2.19.Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (NMR)140
2.20.Φασματοσκοπική μέθοδος πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)143
2.20.1.Γενικά143
2.20.2.Φασματοφωτόμετρον NMR145
2.20.3.Χημική μετατόπισις154
2.20.4.Λεπτή υφή των γραμμών συντονισμού164
3.ΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ176
3.1.Διαφοραί εις τας ιδιότητας των ισοτόπων νουκλιδίων176
3.2.Διαφοραί οφειλόμεναι εις τας πυρηνικάς ιδιότητας176
3.3.Διαφοραί οφειλόμεναι εις διαφοράν μάζης178
3.4.Ισοτοπική επίδρασις επί των οπτικών ιδιοτήτων των ισοτόπων182
3.5.Ισοτοπική επίδρασις επί της χημικής ισορροπίας191
3.6.Συνάρτησις κατανομής194
3.7.Υπολογισμός σταθεράς ισορροπίας202
3.8.Ισοτοπική επίδρασις επί της ταχύτητος των χημικών αντιδράσεων217
3.9.Θεωρία κινητικής ισοτοπικής επιδράσεως223
3.10.Διαμοριακή και ενδομοριακή ισοτοπική επίδρασις227
3.11.Προσδιορισμός της κινητικής ισοτοπικής επιδράσεως εκ πειραματικών δεδομένων233
3.12.Αντιδράσεις ισοτοπικής ανταλλαγής235
4.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ244
4.1.Νόμος ραδιενεργού διασπάσεως244
4.2.Ρυθμός κρούσεων250
4.3.Μίγμα ραδιενεργών νουκλιδίων253
4.4.Σχηματισμός και διάσπασις του θυγατρικού πυρήνος256
4.5.Μόνιμος ραδιενεργός ισορροπία258
4.6.Μονάς ραδιενεργείας263
4.7.Μεταβατική ραδιενεργός ισορροπία266
4.8.Βραχύβιον μητρικόν νουκλίδιον270
4.9.Διαδοχικαί ραδιενεργοί διασπάσεις273
4.10.Διακλαδιζομένη ραδιενεργός διάσπασις277
5.ΠΥΡΗΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ279
5.1.Γενικά279
5.2.Τύποι πυρηνικών αντιδράσεων282
5.3.Ισοζύγιον μάζης και ενεργείας εις πυρηνικάς αντιδράσεις286
5.4.Σύγκρισις ενεργείας πυρηνικών και χημικών αντιδράσεων294
5.5.Μηχανισμός πυρηνικών αντιδράσεων296
5.6.Διάρκεια ζωής συνθέτου πυρήνος302
5.7.Στάθμαι ενεργείας πυρήνος303
5.8.Ενεργός διατομή316
5.9.Μακροσκοπική ενεργός διατομή316
5.10.Μεταβολή ενεργού διατομής μετά της ενεργείας317
5.11.Τύποι πυρηνικών αντιδράσεων326
5.11.1.Αντιδράσεις με βραδέα νετρόνια326
5.11.2.Αντιδράσεις με ταχέα νετρόνια331
5.11.3.Αντιδράσεις με πρωτόνια332
5.11.4.Αντιδράσεις με δευτερόνια336
5.11.5.Αντιδράσεις με α-σωμάτια341
5.11.6.Αντιδράσεις με γ-ακτινοβολία345
5.11.7.Αντιδράσεις με ηλεκτρόνια347
5.11.8.Αντιδράσεις με βαρέα ιόντα347
5.12.Υπολογισμός αποδόσεως πυρηνικών αντιδράσεων353
5.13.Υπολογισμός συγκεντρώσεως ιωδίου και ξένου366
5.14.Βομβαρδισμός ραδιενεργού στόχου373
Περιεχόμενα381