Γεώργιος Ματθαιόπουλος

(1873-1958)

Πανηγυρικό τεύχος για τα 25 χρόνια καθηγεσίας του Ματθαιόπουλου (1938)Βιογραφικά στοιχεία για τους Κ. Ζέγγελη και Γ. Ματθαιόπουλο σε άρθρο (ομιλία) του Γ. Βάρβογλη [Χημικά Χρονικά 39, 100-106 (1974)]

Κεφάλαιο II Γεώργιος Θ. Ματθαιόπουλος [Φωτογραφίες] από το βιβλίο του Ιω. Δ. Κανδήλη, Οι Θεμελιωταί των Φυσικών Επιστημών στη Νεώτερη Ελλάδα και η εποχή τους, Αθήνα 1976

Η τάξη του 1894-1895 στο Eidgen Polytechnikum.

Αι περί ύλης θεωρίαι. Άτομα, ιόντα, ηλεκτριόντα Εν Αθήναις, Τυπογραφείον "Εστία", Κ. Μάισνερ και Ν. Καρδαγούρη, 1906
Περί πιτυρούχου άρτου και των παρ' ημίν χρησιμοποιουμένων αλεύρων Διάλεξις γενομένη εν τω Παρνασσώ την 17 Μαρτίου 1916. (Ανατύπωσις εκ της "Πολιτιστικής Επιθεωρήσεως" μετά σημειώσεων), Αθήνησιν, εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1916
Εγχειρίδιον Οργανικής Χημείας, Μέρος Πρώτον: Λιπαραί ενώσεις, 1917 (σελίδα τίτλου, αποσπάσματα περί της αλκοολικής ζυμώσεως)
Επιτομή Οργανικής Χημείας, 2η εκδ., 1927 (σελίδα τίτλου)
Κεντρικόν Χημικόν Εργαστήριον Πεπραγμένα, Έτος Πρώτον 1921
Κεντρικόν Χημικόν Εργαστήριον Πεπραγμένα, Έτος Δεύτερον 1922
Κεντρικόν Χημικόν Εργαστήριον Πεπραγμένα, Έτος Δεύτερον 1923
Λόγοι κατά την θεμελίωση της Ιατρικής Σχολής στο Γουδί 27/4/1929
Απολογισμός πρυτανείας 9/2/1930

Από το πανηγυρικό τεύχος των 100 ετών του ΕΚΠΑ (1937)