Προκόπιος Δ. Ζαχαρίας

Χημικός - μηχανικός - καθηγητής της φυσικοχημείας και εφηρμοσμένης ηλεκτροχημείας εις το Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον. Εγεννήθη εν Αθήναις το 1873. Το 1892 ανηγορεύθη διδάκτωρ των φυσικών επιστημών. Επί τετραετίαν μετεκπαιδεύθη εις το Πανεπιστήμιον της Λειψίας, το Πολυτεχνείον του Σαρλοττενμπουργκ και την Τεχνικήν Σχολήν του Λήηντ, ασχοληθείς εις την φυσικήν και την εφηρμοσμένην χημείαν και ιδιαιτέρως με την βαφικήν και τα καύσιμα. Το 1901 ανηγορεύθη υφηγητής της φυσικής και εφηρμοσμένης χημείας. Το 1922 διωρίσθη καθηγητής της φυσικοχημείας και εφηρμοσμένης ηλεκτροχημείας, θέσιν την οποίαν κατείχεν μέχρι και του 1949, ότε κατελήφθη υπό του ορίου ηλικίας. Ως καθηγητής του μαθήματος τούτου υπερνίκησε τας πολλαπλάς δυσχερείας και διεμόρφωσε το μάθημα τούτο προς την πρακτικήν κατεύθυνσιν μετά πλήρους σειράς εργαστηριακών ασκήσεων. Σήμερον (1950) είναι πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου, εξακολουθών τας παραδόσεις αυτού υπέρ της αναπτύξεως της εθνικής παραγωγής δια της επιστημονικής ερύνης και της κρατικής προστασίας ως διετυπώθησαν κατά την συνεδρίαν του Συλλόγου τον Μάιον 1937.

Εδημοσίευσε σειράν εργασιών εις ελληνικά και ξένα περιοδικά, ασχοληθείς ιδιαιτέρως με την βαφικήν, τα κολλοειδή, τους ελληνικούς λιγνίτας. Το 1918 εξεπόνησε μελέτην περί ιδρύσεως σιδηρουργίας δι ' υψικαμίνων εν Ελλάδι και το 1947 συμπληρώσας ταύτην υπέβαλεν εις την "Ούνρρα" και η βιομηχανία αύτη συμπεριελήφθη εις το σχέδιον ανασυγκροτήσεως. Έλαβε μέρος εις διάφορα διεθνή συνέδρια, εις τα οποία έτυχε και τιμητικών διακρίσεων, διορισθείς π.χ. μέλος της διεθνούς επιτροπής των αναλύσεων, πρόεδρος της υποεπιτροπής δια τας υφανσίμους ίνας κλπ. Εδημοσίευσεν εργασίας οικονομοτεχνικής φύσεως, π.χ. σχετικάς με την ανάπτυξιν της βιομηχανίας, περί προστασίας των εφευρέσεων μεθ' υποδείγματος νόμου και περί της βιομηχανίας των εκ τεύτλων σακχάρων.

[Πηγή: Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "Ηλίου", Τ. 8, σελ. 685, συντάκτης λήμματος Μιχ. Οθ. Δέφνερ]
Ο Πρ. Ζαχαρίας πέθανε το 1957.

URLs for Prokopis Zaharias

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/0/3/metadata-51-0000031.tkl Ο εκ της χρησιμοποιήσεως των ελληνικών ανθράκων πλούτος [ανάτυπο εκ του περιοδικού "Αρχιμήδης"] Εστία 1903. [Ομιλία γενομένη εν τη μεγάλη αιθούση του Παρνασσού την 17ην Δεκεμβρίου 1902.] PDF
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/1384 Εργασίαι του Συλλόγου. Περί της χρησιμοποιήσεως των Ελληνικών γαιανθράκων και του μέλλοντος αυτών: Διάλεξις Π.Δ.Ζαχαρία (Αρχιμήδης 1915-18) 9/1917, 65-71
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/1386 Εργασίαι του Συλλόγου. Περί της χρησιμοποιήσεως των Ελληνικών γαιανθράκων και του μέλλοντος αυτών: Διάλεξις Π.Δ.Ζαχαρία (Αρχιμήδης 1915-18) 10/1917, 73-79
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/1600 Συζήτησις περί της λιγνιτοπαραγωγής. Προτάσεις κ. Π.Δ. Ζαχαρία, Αρχιμήδης 6/1923, 51-54
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/2752 Μαθήματα Φυσικοχημείας 1938
http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/2697 Φυσικοχημικαί ασκήσεις 1937 Εξώφυλλο Εισαγωγή Περιεχόμενα Βοηθήματα Βοηθήματα Ευρετήριο
http://books.google.gr/books?id=IO06UvE1yZ0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Πρακτικά επιτροπής 1923 προς υποστήριξιν και προαγωγήν των ελληνικών λιγνιτών
http://195.134.75.14/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---0histsc--00-0--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-el-50---20-about---00-0-1-00-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL1.2&d=HASHddd48df748834ff120cb0d.4>=2 Ψηφιακή συλλογή διδακτορικών διατριβών & μεταπτυχιακών εργασιών Έλληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες, Γιάννης Αντωνίου Κεφ. 2. Η ανάδυση των σπουδών και του επαγγέλματος των Ελλήνων μηχανικών 2.α. Το Πολυτεχνείο. Από το Σχολείον των Τεχνών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/object/uoadl:51310 Πέργαμος, πρακτικά ΦΜΣ 1901-03-09, υφηγεσία - συζήτηση περί του αντικειμένου
http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%82 musipedia.gr: Ζαχαρίας Προκόπιος (1873-1957)
Έργα του ιδίου:
Αναλυτική Χημεία:
Α. Οδηγός ποσοτικής αναλύσεως, 1898 σελ. 92 εις 8ον Δρ. 4
Β. Οδηγός ποσοτικής αναλύσεως, 1899, σελ. 300, εις 8ον, Δρ. 10.
Sur la théorie de la teinture. Communication au IV congrès international de chimieappliquée. Juillet. 1900
Sur la théorie de la teinture. (Extrait de la Revue générale des matières colorantres. Août. 1900)
Αι θεωρίαι της βαφικής. Διατριβής επί υφηγεσία, σελ. 146 εις 80ν, Δρ. 5
Zur Theorie der Färbevorgangs (Färbezeitung 1901 XII, σελ. 149-168
Über den Zustand und die Eigenschaften der Kolloide (Separat Abdruck aus der Zeitschrift für physikalische Chemie, XXXIX, 4. 1901)
Zur Théorie des Färbevorganges. (Chemiker Zeitung. 1902, No 27. s. 289 - No 59, s. 680 - No 101, s. 1201)