Φυσικοχημικαί Ασκήσεις

Προκ. Ζαχαρία

1937
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Περί μετρήσεων και υπολογισμών1
Εξισώσεις και γραφικαί παραστάσεις16
Όργανα μετρήσεων29
Μέτρησις μήκους και όγκου
29
Μέτρησις απολύτου βάρους. Ζυγός
40
Μέτρησις ειδικού βάρους. Υδροστατικοί ζυγοί. Αραιόμετρα. Πυκνόμετρα
48
Μέτρησις θερμοκρασίας
60
Κανονισμός θερμοκρασίας
60
Παραγωγή και μέτρησις πιέσεως και κενού
74
Εύρεσις μοριακών βαρών90
Ειδικά και μοριακά βάρη αερίων
90
Μέθοδος Küster
101
Κρυοσκοπία
104
Μέθοδος Rast
113
Ζεσισκοπία
113
Τασισκοπία
118
Ωσμομετρία
120
Εύρεσις του μεγέθους του μορίου120
Διάχυσις
120
Κατακάθισις
127
Συνοχή των υγρών129
Εσωτερική τριβή. Γλοιόμετρα
129
Επιφανειακή τάσις. Σταγονόμετρα
139
Σταγονομετρική ανάλυσις
148
Ταχύτης χημικών δράσεων150
Μονομοριακαί μεταβολαί
151
Διμοριακαί μεταβολαί
155
Πολυμοριακαί δράσεις
166
Θερμιδομετρία. Θερμιδόμετρον μίξεως Θερμιδομετρική οβίς159
Θερμική ανάλυσις166
Υγρά μίγματα169
Μίγμα ελαχίστου σημείου ζέσεως
170
Μίγμα μεγίστου σημείου ζέσεως
171
Τριπλούν σύστημα
176
Ενεργός οξύτης PH174
Κροκίδωσις - Θρόμβωσις186
Απορρόφησις197
Πηκταί και πηκτώματα203
Πήξις. Διόγκωσις. Διάλυσις, Συναίρεσις. Δακτύλιοι Liesegang
209
Διαχωρισμοί και κοκκομετρήσεις210
Κόσκινα. Αριθμοί κοσκίνων
212-214
Εκθόλωσις
217
Επίπλευσις και Εξάφρισις
225
Τριχοειδής ανάλυσις
231
Οπτικαί μετρήσεις235
Μικροσκόπιον
235
Υπερμικροσκόπιον
243
Μεταλλογραφικόν μικροσκόπιον
251
Νεφελόμετρα
255
Διαθλασιμετρία
267
Διπλοδιάθλασις. Πόλωσις. Σακχαρόμετρα
264
Χρωματομετρία. Μέθοδος Ostwald278
Χρωματόμετρα. (Διαπερατότης. Απόσβεσις)
292
Λαμπυρανάλυσις
301
Ηλεκτρικαί μετρήσεις. Μονάδες305
Όργανα μετρήσεως
312
Συνδεσμολογία και κατασκευή αντιστάσεων
317
Κιβώτια αντιστάσεων Ostwald
324
Κουλόμετρα
329
Πηγαί ηλεκτρισμού. Γαλβανικά στοιχεία. Συσσωρευταί
333
Κανονικά στοιχεία
335
Ημιστοιχεία. Κανονικά ηλεκτρόδια
337
Μέτρησις δυναμικού340
Άμεσος μέτρησις
341
Μέτρησις δυναμικού δι' αντισταθμίσεως
344
Μέτρησις ηλεκτροδιακών δυναμικών
349
Προσδιορισμός αγωγιμότητας ηλεκτρολυτών360
Μοριακή και Ισοδύναμος άγωγιμότης. Σταθερά διασπάσεως ασθενών οξέων
366
Ηλεκτροφόρησις. Ηλεκτρώσμωσις. Δυναμικόν μεμβράνης370
Ηλεκτρανάλυσις376
Προσδιορισμός διαφόρων μετάλλων
386
Χωρισμός μετάλλων
390
Διηλεκτρική σταθερά393
Αριθμός μεταφοράς Hittorf401
Ηλεκτροσωλήνες και κραδαινόμενα κυκλώματα403
Υπερμικρόμετρον. Διελκόμετρον. Απορροφομικρόμετρον Σαντορίνη
414
Μέτρησις μεταβολής αποστάσεως ή πάχους
418
Μέτρησις διηλεκτρικής σταθεράς
418
Προσδιορισμός υγρασίας
419
Έλεγχος ομοιογενείας κόνεων
420
Αγωγιμομετρία420
Διαλυτότης γύψου και SrSO4
424
Εξουδετερώσεις βάσεων υπ' οξέων
425
Διάφοραι όγκομετρήσεις
426
Ηλεκτρομετρία ή Δυναμικομετρική Ογκομετρία427
Εκτέλεσις της αναλύσεως
433
Μέτρησις του δυναμικού δι' ηλεκτροσωλήνος
434
Αντιστάθμισις του δυναμικού μεταπτώσεως
435
Ογκομετρία αλογόνων
436
ΠΙΝΑΚΕΣ:
Φυσικαί σταθεραί οργανικών τίνων ουσιών
438
Λογάριθμοι τριψήφιοι και αντιλογάριθμοι
439
Λογάριθμοι τετραψήφιοι
440
Τιμαί του (100-α)/α
442
Αναγωγή όγκου αερίου μετρηθέντος υπό διαφόρους πιέσεις εις 760 χστμ. Hg
444
Αναγωγή όγκου μετρηθέντος υπό διαφόρους θερμοκρασίας εις 0°
446
Τάσις ατμών υδραργύρου από 0° - 500°
448
Πυκνότης και όγκος ύδατος υπό διαφόρους θερμοκρασίας
448
Τάσις ατμού ύδατος εις χστμ. Hg
449
Ειδικά βάρη και περιεκτικότης H2SO4
450
Αναγωγή βαρομετρικής στήλης υδραργύρου εις 0°
451
Ειδικά βάρη και περιεκτικότης HCl
452
Ειδικά βάρη και περιεκτικότης HNO3
452
Μετατροπή των μονάδων ενεργείας
453
Ηλεκτροδιακά κανονικά δυναμικά μετάλλων και διαφόρων ηλεκτρικών δράσεων
453
Γραμμοάτομα (ατομικά βάρη τών στοιχείων)
454
Αλφαβητικός πίναξ
455