Δημήτριος Κ. Δάλμας

(1886 - 1967)

Νεκρολογία από τον Ι. Κανδήλη [Χημικά Χρονικά 32B 106-108 (1967)] και

Βιογραφικές σημειώσεις του Ι. Κανδήλη [Χημικά Χρονικά 38 39-46 (1973)] και
Συμπληρωματική αλληλογραφία [Χημικά Χρονικά 39 25-27 (1974)]

Κεφάλαιο III Δημήτριος Κ. Δάλμας (1.1 Mbytes) [Φωτογραφίες (11 Mbytes)] από το βιβλίο του Ιω. Δ. Κανδήλη Οι Θεμελιωταί των Φυσικών Επιστημών στη Νεώτερη Ελλάδα και η εποχή τους, Αθήνα 1976

Δημ. Κ. Δάλμας, Πρωτοπόροι της επιστήμης, εικονογραφημένον δελτίον (τεύχος πρώτον) Περιεχόμενα: Léon Foucault, Paul Jablochkoff, Sir Humphry Davy, J. W. Starr & M. de Changy, 1936 (48 σ.)
Δ. Κ. Δάλμας, Πρωτοπόροι της Επιστήμης, εικονογραφημένον δελτίον (προσωπογραφίαι), Αθήναι 1936
Δημήτριος Κ. Δάλμας (διδάκτωρ των φυσικών επιστημών, επιμελητής του εργαστηρίου Ανοργάνου Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών), Αντίγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά ανοιχτής προς τους ειδικούς επιστολής αφορώσης τον καθηγητήν του Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Σταύρον Χορς, εν Αθήναις τη 20η Ιουνίου 1936 (15 σ.)
Δημήτριος Κ. Δάλμας (διδάκτωρ των φυσικών επιστημών, επιμελητής του εργαστηρίου Ανοργάνου Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών), Επιστολή του καθηγητού του Μετσοβείου Πολυτεχνείου κ. Στ. Χορς και η απάντησίς μου (Συνέχεια φυλλαδίου "Αντίγραφα Διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.), εν Αθήναις τη 9η Ιουλίου 1936 (8 σ.)