Πρυτανεία Α. Χρηστομάνου 1896-97

Λόγοι και Ευθύναι Αναστασίου Κ. Χρηστομάνου, Πρυτάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου 1896-1897
Μέρος Α', Λόγοι Πρυτανικοί, Εκθέσεις Καθηγητών και Δικαστικαί Υποθέσεις
ΠεριεχόμεναΣελ.
«Φυσικαί Επιστήμαι και Πρόοδος» Λόγος του Πρυτάνεως Α. Κ. Χρηστομάνου αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν1
Λόγος του Πρυτάνεως Α. Κ. Χρηστομάνου παραδίδοντος την Πρυτανείαν35
Περί των φοιτητών
39
Περί φοιτητριών
48
Τηλεγραφήματα ξένων πανεπιστημίων
54
Περί καθηγητών
63
Περί υφηγητών
73
Περί επιμελητών και βοηθών
77
Περί των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου
82
Υπόμνημα περί βελτιώσεως της θέσεως των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου
88
Περί της διδασκαλίας και των μέσων αυτής
97
Υπόμνημα περί εκπαιδευτικών Τελών
102
Υπόμνημα περί εισητηρίων εξετάσεων
121
Υπόμνημα περί διαιρέσεως της Φιλοφοσικής Σχολής και ιδρύσεως Φυσικομαθηματικής
122
Διαμαρτυρία κατά της απολύσεως των καθηγητών διδακτόρων του φυσικού τμήματος
128
Περί των εξετάσεων
131
Περί των Παραρτημάτων και Εργαστηρίων
135
Απόκρουσις της απαιτήσεως της Εφορίας της Δημ. Βιβλιοθήκης να προμηθεύηται τα βιβλία του Πανεπιστημίου
146
Κληροδοτήματα και δωρεαί
148
Περί των υποτροφιών
163
Περί διαγωνισμάτων
165
Περί των κτημάτων του Πανεπιστημίου
165
Υπόμνημα περί απαλλαγής του Πανεπιστημίου από του φόρου των οικοδομών
172
Περί των Δικών του Πανεπιστημίου
173
Η διαχείρισις του 1896-97
174
Εορταί του Πανεπιστημίου
181
Επιστολή Γλάδστωνος
182
Επιστημονικά Συνέδρια
184
Αρχαιρεσίαι
185
Αναγραφή των Αρχών του Πανεπιστημίου και Πρόγραμμα του ακαδημ. Έτους 1896-97187
Αναγραφή των εξετασθέντων215
Εκθέσεις Καθηγητών περί των Φροντιστηρίων, Εργαστηρίων, Παραρτημάτων και Μουσείων237
353
487
Εκθέσεις περί των Δικών του Εθν. Πανεπιστημίου611
Πεπραγμένα του Δικηγορικού Γραφείου
613
Περί των κατά την οικοδομήν του Αρεταιείου Νοσοκομείου
635
Υπόθεσις Δωροθέου Σχολαρίου
675
Ευρετήριον των αποφάσεων των Σχολών του Εθν. Πανεπιστημίου766

ΣΗΜ. Το Μέρος Β' θέλει περιλάβει τον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν της διαχειρίσεως κατά το 1896-97, την έκθεσιν της διορισθησομένης εξελεγκτικής επιτροπής, τον Ισολογισμόν της περιουσίας του Πανεπιστημίου, τα κατά το 1896-97 προσκτηθέντα νομίσματα του Νομισματικού Μουσείου και τας προσθήκας Βιβλίων της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης κατά το αυτό ακαδημαϊκόν έτος.