Γεώργιος Ματθαιόπουλος

(1873-1958)

Πανηγυρικό τεύχος για τα 25 χρόνια καθηγεσίας του Ματθαιόπουλου (1938)Βιογραφικά στοιχεία για τους Κ. Ζέγγελη και Γ. Ματθαιόπουλο σε άρθρο (ομιλία) του Γ. Βάρβογλη [Χημικά Χρονικά 39, 100-106 (1974)]

Κεφάλαιο II Γεώργιος Θ. Ματθαιόπουλος [Φωτογραφίες] από το βιβλίο του Ιω. Δ. Κανδήλη, Οι Θεμελιωταί των Φυσικών Επιστημών στη Νεώτερη Ελλάδα και η εποχή τους, Αθήνα 1976

Αι περί ύλης θεωρίαι. ’Ατομα, ιόντα, ηλεκτριόντα Εν Αθήναις, Τυπογραφείον "Εστία", Κ. Μάισνερ και Ν. Καρδαγούρη, 1906
Περί πιτυρούχου άρτου και των παρ' ημίν χρησιμοποιουμένων αλεύρων Διάλεξις γενομένη εν τω Παρνασσώ την 17 Μαρτίου 1916. (Ανατύπωσις εκ της "Πολιτιστικής Επιθεωρήσεως" μετά σημειώσεων), Αθήνησιν, εκ του τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, 1916
Εγχειρίδιον Οργανικής Χημείας, 1917 (αποσπάσματα)
Κεντρικόν Χημικόν Εργαστήριον Πεπραγμένα, Έτος Πρώτον 1921
Λόγοι κατά την θεμελίωση της Ιατρικής Σχολής στο Γουδί 27/4/1929
Απολογισμός πρυτανείας 9/2/1930

Από το πανηγυρικό τεύχος των 100 ετών του ΕΚΠΑ (1937)