Οργανικά Παρασκευάσματα

υπό αγνώστου συγγραφέως

Συνάδελφος ανέσυρε ένα βιβλίο που υπήρχε σε ντουλάπι του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας από πολλά χρόνια το οποίο δεν έχει εξώφυλλο, πρόλογο, ευρετήριο ή πίνακα περιεχομένων. Ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε τον συγγραφέα, ούτε τον χρόνο εκδόσεως. Το βιβλίο είναι γραμμένο στα Ελληνικά και έχει ως κύριο θέμα οργανικά παρασκευάσματα, αλλά έχει πρώτα μια εκτενή εισαγωγή θερμοδυναμικής και φυσικοχημικών μεθόδων (116 σελίδες). Σε κάθε ένα από τα επόμενα κεφάλαια έχει πρώτα μερικά παρασκευάσματα και χωριστά παρατηρήσεις δίνοντας εκεί γενικές πληροφορίες (θεωρία) και σχόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας το βιβλίο υπήρχε και εκεί σε τουλάχιστον άλλο ένα ανάτυπο. Συντάκτες του υπήρξαν οι Λεωνίδας Ζέρβας και Ειρήνη Δηλάρη, οι οποίοι λόγω διαφωνιών, σε σημεία του περιεχομένου του βιβλίου ή άλλα, δεν προχώρησαν σε κανονική δημοσίευση του έργου.

Το βιβλίο έχει 304 σελίδες και 9 κεφάλαια.
Κρίνοντας από τα τυπογραφικά στοιχεία το βιβλίο έχει εκδοθεί λίγο πρίν ή λίγο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, αν και πιο πιθανός χρόνος εκτυπώσεως πρέπει να θεωρείται η αρχή της δεκαετίας του 1950.

Περιεχόμενασελ.
I.Εισαγωγή1-116(5.6 MB)
Α.Η χημική αντίδρασις3
1.Θερμοδυναμικαί έννοιαι5
2.Χημική ισορροπία22
3.Κινητική των χημικών αντιδράσεων35
4.Κατάλυσις56
5.Φωτοχημικαί αντιδράσεις82
Β.Η χημική ουσία87
1.Κρυστάλλωσις88
2.Εξάχνωσις93
3.Εκχύλισις94
4.Απόσταξις97
5.Θέρμανσις υπό πίεσιν113
II.Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων117-138(1.0 MB)
Α.Παρασκευάσματα117
1.Απόλυτος αιθυλική αλκοόλη C2H5OH117
2.Ιωδοφόρμιον CHJ3118
3.Αιθυλοβρωμίδιον C2H5Br118
4.Αιθυλοϊωδίδιον C2H5J120
5.Μεθυλοϊωδίδιον CH3J120
6.Βρωμοβενζόλιον C6H5Br121
7.α-Βρωμοναφθαλίνη C10H7Br123
8.Βενζυλοχλωρίδιον C6H5CH2Cl123
9.α-Ναφθυλοχλωρίδιον C10H7CH2Cl124
Β.Παρατηρήσεις124
1.Μονοαλογονίδια125
2.Πολυαλογονίδια135
3.Φθοροπαράγωγα138
III.Εστέρες ανοργάνων οξέων139-144(0.32 MB)
Α.Παρασκευάσματα139
1.Νιτρώδης ισοαμυλεστήρ C5H11ONO139
2.Αιθυλοθειικόν κάλιον, C2H5OSO3K139
3.Φωσφορικός τριβενζυλεστήρ, (C6H5CH2O)3PO140
Β.Παρατηρήσεις141
IV.Αιθέρες και ακόρεστοι υδρογονάνθρακες145-169(1.2 MB)
Α.Παρασκευάσματα145
1.Αιθήρ C2H5OC2H5145
2.Αμυλένιον (HCH3)2C=CHCH3146
3.Αιθυλενοβρωμίδιον CH2BrCH2Br147
4.Αλλυλική αλκοόλη CH2=CHCH2OH148
Β.Παρατηρήσεις149
1.Αφυδάτωσις αλκοολών149
2.Αιθέρες150
3.Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες152
4.Αντιδράσεις διπλού δεσμού157
5.Αντιδράσεις υδρογονανθράκων με συζυγιακούς διπλούς δεσμούς162
6.Αλεικυκλικοί και Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες164
7.Ακετυλένιον169
V.Οργανικά οξέα. Αλογονίδια και ανυδρίται170-186(0.81 MB)
Α.Παρασκευάσματα170
1.Οξικόν οξύ CH3COOH170
2.Μυρμηκικόν οξύ HCOOH171
3.Οξαλικόν οξύ HOOC COOH172
4.Βενζοϊκόν οξύ C6H5COOH172
5.Ακετυλοχλωρίδιον CH3COCl173
6.Βενζοϋλοχλωρίδιον C6H5COCl173
7.Οξικός ανυδρίτης (H3CO)2O174
8.Χλωρομυρμηκικός βενζυλεστήρ (Καρβοβενζοξυχλωρίδιον) C6H6CH2OCOCl174
9.Χλωροξικόν οξύ CH2ClCOOH175
B.Παρατηρήσεις175
1.Παρασκευή οξέων179
2.Χλωρίδια181
3.Ανυδρίται183
4.Αλογόνωσις οξέων185
VI.Οργανικά οξέα. Εστέρες, αμίδια, νιτρίδια187-215(1.4 MB)
Α.Παρασκευάσματα187
1.Οξικός αιθυλεστήρ CH3COOC2H5187
2.Βενζοϊκός μεθυλεστήρ C6H5COOCH3187
3.Παρασκευή σάπωνος188
4.Αιθυλενογλυκόλη HOCH2-CH2OH189
5.Ορθομυρμηκικός αιθυλεστήρ HC(OC2H5)3190
6.Βενζοϋλοϋπεροξείδιον (C6H5CO)2O2190
7.Ακεταμίδιον CH3CONH2191
8.Βενζακεταμίδιον C6H5CONH2191
9.Βενζοϋλυδραζίδιον192
10.Ουρία NH2CONH2192
11.Σεμικαρβαζίδιον H2NNHCONH2194
12.Αιθυλουρεθάνη H2COOC2H5194
13.Ακετονιτρίλιον CH3CN194
14.Βενζυλονιτρίλιον C6H5CH2CN195
15.Φαινυλοξικός αιθυλεστήρ C6H5CH2COOC2H5196
B.Παρατηρήσεις196
1.Εστέρες196
2.Αμίδια208
3.Νιτρίλια213
VII.Νιτροενώσεις216-233(0.78 MB)
Α.Παρασκευάσματα216
1.Νιτρομεθάνιον CH3NO2216
2.Νιτροβενζόλιον C6H5NO2217
3.m-Δινιτροβενζόλιον C6H4(NO2)2218
4.p-Νιτροχλωροβενζόλιον ClC6H4NO2218
5.o- και m-Νιτροβενζοϊκόν οξύ NO2C6H4COOH219
6.2,4-Δινιτροβρωμοβενζόλιον C6H3(NO2)2Br220
Β.Παρατηρήσεις221
1.Νιτροπαραφίναι221
2.Αρωματικαί νιτροενώσεις223
3.Κανόνες αρωματικής υποκαταστάσεως224
4.Κινητική αρωματικής υποκαταστάσεως228
5.Μηχανισμός αρωματικής υποκαταστάσεως231
VIII.Αμίναι. Αναγωγή νιτροενώσεων234-265(1.5 MB)
Α.Παρασκευάσματα234
1.Αντίδρασις Hofmann. Μεθυλαμίνη CH3NH2234
2.Αντίδρασις Curtius. Ανιλίνη C6H5NH2235
3.Βενζυλαμίνη C6H5CH2NH2236
4.Διμεθυλαμίνη NH(CH3)2237
5.Ανιλίνη C6H5NH2238
6.Ακετανιλίδιον C6H5NHCOCH3238
7.Βενζανιλίδιον C6H5NHCOC6H5239
8.N-Αιθυλανιλίνη C6H5NHC2H5239
9.Διφαινυλοθειουρία C6H5NHCSNHC6H5240
10.2,4,6-Τριβρωμανιλίνη241
11.m-Νιτρανιλίνη NO2C6H4NH2242
12.p-Νιτρανιλίνη NO2C6H4NH2242
13.p-Νιτρωδοδιμεθυλανιλίνη NOC6H4N(CH3)2243
14.2,4-Δινιτροφαινυλυδραζίνη (NO2)2C6H3NHNH2244
15.Φαινυλυδροξυλαμίνη C6H5NHOH244
16.Νιτρωδοβενζόλιον C6H5NO246
17.Αζωοξυβενζόλιον C6H5N(O)=NC6H5246
18.Αζωβενζόλιον C6H5N=NC6H5247
19.Υδραζωβενζόλιον C6H5NHNHC6H5247
20.Βενζιδίνη p,p'-NH2C6H4C6H4NH2248
Β.Παρατηρήσεις248
1.Αναγωγή νιτροενώσεων253
2.Μεταθέσεις εις παράγωγα αρωματικών αμινών255
3.Καταλυτική υδρογόνωσις νιτροενώσεων κ.λ.π.256
4.Αποικοδόμησις οξέων προς αμίνας257
5.Αλκυλίωσις αμμωνίας και αμινών259
6.Αντιδράσεις262
IX.Αλδεΰδαι και κετόναι266-304(1.9 MB)
Α.Παρασκευάσματα266
1.Φορμαλδεΰδη HCHO266
2.Ακεταλδεΰδη CH3CHO268
3.Ακετόνη CH3COCH3269
4.Βενζαλδεΰδη C6H5CHO270
5.Βενζοΐνη C6H5CHOHCOC6H5271
6.Βενζίλη C6H5COCOC6H5271
7.Αντίδρασις Cannizzaro. Βενζυλική αλκοόλη C6H5CH2OH και βενζοϊκόν οξύ C6H5COOH272
8.Πινακόνη (CH3)2COHCOH(CH3)2273
9.Πινακολίνη (CH3)3CCOCH3274
10.Διακετοναλκοόλη (CH3)2COHCH2COCH3274
11.Πενταερυθρίτης C(CH2OH)4275
12.Αντίδρασις Perkin. Κινναμωμικόν οξύ C6H5CH=CHC6H5276
13.Ακετοφαινόνη C6H5COCH2276
14.Αμυγδαλικόν οξύ C6H5CHOHCOOH277
Β.Παρατηρήσεις279
1.Οξείδωσις - Αναγωγή279
2.Παρασκευή αλδεϋδών και κετονών283
3.Οξείδωσις και αναγωγή αλδεϋδών και κετονών295
4.Μεσομέρεια και ταυτομέρεια301
5.Αντιδράσεις304