Αικατερίνη Κ. Στάθη

(1906 - 1999)

Η Αικατερίνη Στάθη γεννήθηκε (8/11/1906) και πέθανε (2/10/1999) στην Αθήνα. Έλαβε πτυχίο χημείας στις 25/10/1927 με βαθμό 9 1/4 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1938 ολοκλήρωσε διδακτορική διατριβή στο Εργαστήριο Ανοργάνου Χημείας του ΕΚΠΑ, όπου εργάσθηκε ως βοηθός κατά το διάστημα 1928 - 1949.
Συνέγραψε με τον Χαρ. Γάτο "Εισαγωγήν εις την Ποιοτικήν Ανάλυσιν", Παπαζήσης, Αθήναι, 1945 (385 σελ.) [Απόσπασμα (480 MB)].
Συμμετέσχε στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Χημείας της Ρώμης, 15-21/5/1938 [Πίνακας περιεχομένων 2ου τόμου πρακτικών]
Υπήρξε αδελφή του Ελ. Στάθη και σύζυγος του Φ. Δ. Φωτιάδη και, αργότερα, του καθηγητή Ηλεκτρονικής του ΕΚΠΑ Μ. Αναστασιάδη.

Περισσότερες πληροφορίες:
Π. Κιμουρτζής και Β. Σιγούντου, Η εποχή που τα πρωτόνια είχαν φύλο. Γυναίκες στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1922-1967), Academia 6, 79-132 (2016) [PDF]

Δημοσιεύσεις

 1. Επί της εις έλαιον περιεκτικότητος των γιγάρτων των ελληνικών σταφυλών
  Φ. Δ. Φωτιάδης και Αικατερίνη Κ. Στάθη-Φωτιάδου
  Πρακτ. Ακαδ. Αθηνών 7, 252-256 (1932) [PDF]
 2. Περί υδρογονώσεως οργανικών ομάδων διά κολλοειδούς ροδίου
  Κ. Δ. Ζέγγελης και Αικ. Στάθη
  Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 13, 278-281 (1938) [PDF], Χημικά Χρονικά 3, 117 (1938) [PDF]
 3. Παρασκευή του ρηνίου υπό μορφήν κολλοειδή και καταλυτικαί αυτού ιδιότητες
  Κ. Ζέγγελης και Αικ. Στάθη
  Πρακτ. Ακαδ. Αθηνών 13, 448-452 (1938) [PDF]
 4. Περί κολλοειδούς ρηνίου και των καταλυτικών αυτού ιδιοτήτων
  Κωνστ. Ζέγγελης και Αικατερίνη Στάθη
  Πρακτ. Ακαδ. Αθηνών 14, 574-581 (1939) [PDF], Χημικά Χρονικά 5Α, 1-4 (1940) [PDF]
 5. Χρησιμοποίησις του δις ενύδρου χλωριοκασσιτερώδους καλίου προς προσδιορισμόν του βαναδίου και μολυβδαινίου
  Τρ. Καραντάσης και Αικ. Στάθη
  Πρακτ. Ακαδ. Αθηνών 16, 16-19 (1941) [PDF], Χημικά Χρονικά 11Α, 35-36 (1946) [PDF]
 6. Emploi du stannochlorure de potassium dihydraté dans le dosage volumétrique du vanadium et du molybdène
  T. Karantassis et Catherine Stathi
  Compt. rend. 224, 1564-1566 (1947) [PDF]