Χημική Θερμοδυναμική

Θ. Ν. Γιαννακόπουλος

Αθήναι 1974

Το βιβλίο κάλυπτε για δύο δεκαετίες τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Αθηνών για την διδασκαλία του μαθήματος Φυσικοχημείας το οποίο παρακολουθούσαν φοιτητές των τμημάτων Χημείας, Φυσικής και Φαρμακευτικής.

Από το 1990 περίπου το σύγγραμμα αυτό έπαυσε να διανέμεται στους ακροατές της Φυσικοχημείας εν μέρει για τον καθένα από τους επόμενους λόγους. Η γλώσσα του είναι καθαρεύουσα, έχει αρκετά υψηλό επίπεδο και αυστηρή αξιωματική θεμελίωση του αντικειμένου του, δεν έχει ασκήσεις ή εκτενή βιβλιογραφία, έχει μεγάλη έκταση για το φαινομενικά στενό αντικείμενό του.

Πολλά από τα "μειονεκτήματά" του είναι ακριβώς προτερήματα για αυτό το έργο το οποίο αποτελεί το μόνο ολοκληρωμένο και αυτοτελές περί Θερμοδυναμικής στην ελληνική βιβλιογραφία. Διατίθεται προς χρήση από τους Έλληνες φοιτητές και ερευνητές χωρίς επιβάρυνση, αλλά και με την απαίτηση να μην υποστεί εμπορική εκμετάλλευση από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια των κληρονόμων των πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα.

Περιεχόμενα
Σελίδα τίτλου [12 kB]
Πρόλογος [104 kB]
Πίνακας περιεχομένων [164 kB]
Πίνακες συμβόλων, σταθερών, παροραμάτων [88 kB]
Κεφ. I Εισαγωγή (σελ. 1 - 13) [684 kB]
Κεφ. II Ο μηδενικός νόμος (σελ. 14 - 29) [748 kB]
Κεφ. III Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής (σελ. 30 - 66) [1620 kB]
Κεφ. IV Ο δεύτερος νόμος (σελ. 67 - 110) [1772 kB]
Κεφ. V Θεμελιώδεις εξισώσεις και εξισώσεις γενικής ισχύος κλειστών φάσεων (σελ. 111 - 129) [568 kB]
Κεφ. VI Γενικαί συνθήκαι ισορροπίας και ευσταθείας κλειστών συστημάτων (σελ. 130 - 155) [976 kB]
Κεφ. VII Ανοικτά συστήματα (σελ. 156 - 198) [1492 kB]
Κεφ. VIII Ο τρίτος νόμος (σελ. 199 - 212) [548 kB]
Κεφ. IX Συστήματα εξ ενός συστατικού (σελ. 213 - 289) [2736 kB]
Κεφ. X Συστήματα εκ δύο ή περισσοτέρων συστατικών (σελ. 290 - 382) [2948 kB]
Κεφ. XI Συστήματα εκ χημικώς αντιδρώντων συστατικών (σελ. 383 - 417) [1096 kB]
Κεφ. XII Διαλύματα ηλεκτρολυτών (σελ. 418 - 450) [1076 kB]
Κεφ. XIII Ηλεκτροχημικά συστήματα (σελ. 451 - 495) [1652 kB]
Κεφ. XIV Μεσεπιφανειακαί φάσεις (σελ. 496 - 514) [652 kB]
Κεφ. XV Πεδίον βαρύτητος και φυγοκεντρικόν πεδίον (σελ. 515 - 523) [280 kB]
Παράρτημα: Μαθηματικόν βοήθημα (σελ. 524 - 538) [432 kB]
Ευρετήριον (σελ. 539 - 543) [212 kB]

Περιεχόμενα κατά 16σέλιδα
σελ. α' - ιστ': Πρόλογος, περιεχόμενα
σελ. 1 - 16: Εισαγωγή, Μηδενικός Νόμος
σελ. 17 - 32: Μηδενικός Νόμος, Πρώτος Νόμος
σελ. 33 - 48: Πρώτος Νόμος
σελ. 49 - 64: Πρώτος Νόμος
σελ. 65 - 80: Πρώτος Νόμος, Δεύτερος Νόμος
σελ. 81 - 96: Δεύτερος Νόμος
σελ. 97 - 112: Δεύτερος Νόμος, Εξισώσεις κλειστών φάσεων
σελ. 113 - 128: Εξισώσεις κλειστών φάσεων
σελ. 129 - 144: Ισορροπία και ευστάθεια κλειστών συστημάτων
σελ. 145 - 160: Ισορροπία και ευστάθεια κλειστών συστημάτων, ανοικτά συστήματα
σελ. 161 - 176: Ανοικτά συστήματα
σελ. 177 - 192: Ανοικτά συστήματα
σελ. 193 - 208: Ανοικτά συστήματα, Τρίτος Νόμος
σελ. 209 - 224: Τρίτος Νόμος, Συστήματα εξ ενός συστατικού
σελ. 225 - 240: Συστήματα εξ ενός συστατικού
σελ. 241 - 256: Συστήματα εξ ενός συστατικού
σελ. 257 - 272: Συστήματα εξ ενός συστατικού
σελ. 273 - 288: Συστήματα εξ ενός συστατικού
σελ. 289 - 304: Συστήματα πολλών συστατικών
σελ. 305 - 320: Συστήματα πολλών συστατικών
σελ. 321 - 336: Συστήματα πολλών συστατικών
σελ. 337 - 352: Συστήματα πολλών συστατικών
σελ. 353 - 368: Συστήματα πολλών συστατικών
σελ. 369 - 384: Συστήματα πολλών συστατικών
σελ. 385 - 400: Συστήματα αντιδρώντων
σελ. 401 - 416: Συστήματα αντιδρώντων
σελ. 417 - 432: Διαλύματα ηλεκτρολυτών
σελ. 433 - 448: Διαλύματα ηλεκτρολυτών
σελ. 449 - 464: Ηλεκτροχημικά συστήματα
σελ. 465 - 480: Ηλεκτροχημικά συστήματα
σελ. 481 - 496: Ηλεκτροχημικά συστήματα
σελ. 497 - 512: Μεσεπιφανειακαί φάσεις
σελ. 513 - 528: Μεσεπιφανειακαί φάσεις, πεδία βαρύτητος και φυγοκεντρικόν, Μαθηματικόν βοήθημα
σελ. 529 - 544: Μαθηματικόν βοήθημα, Ευρετήριον

Αν επιθυμείτε να τυπώσετε ένα 16σέλιδο, συνιστάται να αξιοποιήσετε την δυνατότητα εκτυπώσεως 2 σελίδων ανά όψη χαρτιού σε συνδυασμό με επέκταση της εικόνας σε όλο το διαθέσιμο φύλλο, καθότι το μέγεθος των γραμμάτων είναι επαρκές και τα περιθώρια λευκού γύρω από το σαρωμένο κείμενο μικρά αλλά επαρκή. Επίσης για οικονομία χαρτιού και αποθηκευτικού χώρου συνιστάται να εκτυπώσετε και στις δύο όψεις κάθε φύλλου με αναστροφή του χαρτιού κατά μήκος της στενής πλευράς. Με τις υποδεικνυόμενες επιλογές κάθε 16σέλιδο απαιτεί 4 φύλλα Α4 και το σύνολο του βιβλίου 136 φύλλα.