2η Σειρά προβλημάτων μαθήματος Μοριακής Φασματοσκοπίας

 1. Υπολογίστε συχνότητα, μήκος κύματος, κυματαριθμό και ενέργεια σε eV της τέταρτης γραμμής της σειράς Brackett του ατόμου του δευτερίου.
 2. Δίνονται οι διασχίσεις της γραμμής D των αλκαλίων:
 3. Άτομο	Ζ	Δ (cm-1)

  H 1 0.365

  Li 3 1.7

  Na 11 17

  K 19 58

  Rb 37 245

  Cs 55 554

  Σχεδιάστε τις τιμές σε διάγραμμα και εξετάστε αν υπάρχει απλή εμπειρική σχέση μεταξύ Ζ και Δν.

 4. Προσδιορίστε την θέση (ν, ) στην οποία αναμένεται η μετάπτωση J = 15-14 του μορίου N=C–(C=C)6–H (= παριστάνει τριπλό δεσμό) κάνοντας λογικές υποθέσεις για τα μήκη δεσμών.
 5. Δίνονται οι εξής φασματοσκοπικές σταθερές για τα μόρια CO και BaI:
  12C16O στην κατάσταση X1Σ+: ωe=2170.21 cm-1, ωexe=13.461 cm-1, Be=1.9313 cm-1, De=0.189 MHz και 138Ba127I στην κατάσταση X2Σ+: ωe=152.140 cm-1, ωexe=0.2746 cm-1, Be=0.026805878 cm-1, De=3.3288 10-9 cm-1, He=-1.272 10-16 cm-1. Ορίζουμε ως Ν(v,J) τον πληθυσμό των μορίων τα οποία βρίσκονται στην δονητική στάθμη v και περιστροφική στάθμη J. Υπολογίστε την θερμοκρασία στην οποία Ν(0,1)=N(0,0) για το CO και το BaI. Ποια η τιμή του λόγου Ν(0,2)/Ν(0,1) στην ίδια θερμοκρασία;
 6. Υπολογίστε την περίοδο περιστροφής (Trot) σε s του CO και του BaI για v=0 και J=1 και J=500.
 7. Ποιο είναι το φασματικό εύρος των μεταπτώσεων του CO στο υπέρυθρο και στα μικροκύματα λόγω του φαινομένου Doppler σε θερμοκρασία 27 oC;

12/3/2001