1η Σειρά προβλημάτων μαθήματος Μοριακής Φασματοσκοπίας

  1. Ονομάστε 5 περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας.
  2. Το κίτρινο χρώμα (600 nm) έχει συχνότητα 50 Hz, 5 MHz, 50 GHz, ή 500 THz;
  3. Οι φούρνοι μικροκυμάτων λειτουργούν στα 2 GHz, δηλαδή σε τί κυματαριθμό;
  4. Γιατί τα σύννεφα προκαλούν σκιά;
  5. Γιατί οι ακτινογραφίες εμφανίζονται μαυρόασπρες και όχι έγχρωμες;
  6. Έχετε συναντήσει τα αρχικά: UV, FTIR, NMR, ESCA, MPI, LIF, CARS, DFWM, SEP, EELS; Δώστε πλήρεις όρους και ελληνικές αποδόσεις.
  7. Έχετε ακούσει τα ονόματα: Auger, Moessbauer, Frank, Condon, Wigner, Van Vleck, Dunham, Heisenberg, Dirac, Schroedinger, de Brogli, Planck, Einstein; Γράψτε 1-3 λέξεις για φαινόμενα, νόμους ή σχέσεις με τα οποία συνδυάζονται.

12/2/2001