Υποδειγματικά διαγράμματα

Κατά την επεξεργασία των μετρήσεων των εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικοχημείας απαιτείται πάντοτε η κατασκευή διαγραμμάτων για την παρουσίαση και επεξεργασία των μετρήσεων. Για καθεμιά από τις ακόλουθες ασκήσεις μπορείτε να δείτε ένα η περισσότερα διαγράμματα τα οποία βασίζονται σε πειραματικές μετρήσεις φοιτητών καθώς και τους συνακόλουθους πίνακες των μετρήσεων και μερικά από τα βήματα επεξεργασίας των μετρήσεων.

’Ασκηση 1: Διαγράμματα ζέσεως - συνθέσεως μιγμάτων 2 πτητικών ουσιών: ιδανικό μίγμα - αζεοτροπικό μεγίστου - αζεοτροπικό ελαχίστου
’Ασκηση 2: Προσδιορισμός μοριακού βάρους στερεών ουσιών με ζεσεοσκοπία ΔT -> M
’Ασκηση 3: Αμοιβαία διαλυτότητα 3 υγρών
’Ασκηση 4: Επιφανειακή τάση διαλυμάτων
’Ασκηση 5. Ιξώδες
’Ασκηση 6. Aγωγιμότητα ηλεκτρολυτών
’Ασκηση 7. Γαλβανικά στοιχεία (ηλεκτρόδιο οξειδοαναγωγής)
’Ασκηση 8. Χημική Κινητική