Μαθηματικές μέθοδοι θεωρητικής-υπολογιστής χημείας

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το χειμερινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία ή σε άλλες κατευθύνσεις.

Η ύλη του μαθήματος

1. Συναρτήσεις
2. Σειρές
3. Μιγαδικοί αριθμοί και στοιχειώδεις μιγαδικές συναρτήσεις
4. Διανυσματικός λογισμός
5. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
6. Λογισμός μητρών
7. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις
8. Μη-γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
9. Εξισώσεις μερικών παραγώγων
10. Γενικευμένη Θεωρία μιγαδικών συναρτήσεων

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας