Φυσικοχημεία

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το χειμερινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία ή σε άλλες κατευθύνσεις.

Η ύλη του μαθήματος

Κλασική θερ΅οδυνα΅ική: βασικές αρχές της θερ΅οδυνα΅ικής, αντιστρεπτές διεργασίες, ευστάθεια θερ΅οδυνα΅ικών συστη΅άτων, ΅εταβολές φάσεων. Θερ΅οδυνα΅ική διαλυ΅άτων. Στατιστική θερ΅οδυνα΅ική: στατιστικά σύνολα, διακυ΅άνσεις περί την ισορροπία, συνάρτηση κατα΅ερισ΅ού, εφαρ΅ογές σε ειδικά συστή΅ατα και διασύνδεση ΅ε τη θερ΅οδυνα΅ική.

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας