Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γεωεπιστήμες: Πώς η ατζέντα της κλιματικής αλλαγής κατέβασε το επιστημονικό επίπεδο της υδρολογίας

Επισκοπούνται τα κύρια χαρακτηριστικά του πρόσφατου κλίματος, όπως αυτά προκύπτουν από αναλύσεις σύνθετων συνόλων δεδομένων ή έχουν παρουσιαστεί σε άλλες πρόσφατες μελέτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες που σχετίζονται με την υδρολογία. Στη συνέχεια συζητούνται οι επιζήμιες επιπτώσεις της ατζέντας για την κλιματική αλλαγή στην επιστήμη εν γένει και ειδικότερα στην υδρολογία. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες ιδέες για μια επιστημονική θεώρηση του κλιματικού μέλλοντος στηριγμένη σε στοχαστικές βάσεις, αξιοποιώντας τα ντετερμινιστικά σενάρια σε όποιο βαθμό αυτά μπορούν να επαληθευτούν από δεδομένα, ή διαφορετικά παρακάμπτοντας τα μαζί με το φόβο από την καταστροφολογία.

Ομιλητής: Δημήτριος Κουτσογιάννης
Καθηγητής, Τομέας Υδάτινων Πόρων & Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε. Μ. Πολυτεχνείο

Ώρα: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, 15:00