Κυανοτοξίνες στα επιφανειακά νερά. Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού και αποικοδόμησης

Τα κυανοβακτήρια είναι οργανισμοί που συναντώνται συνήθως σε ταμιευτήρες γλυκού νερού. Διάφορα γένη κυανοβακτηρίων παράγουν τοξίνες (κυανοτοξίνες) οι οποίες απελευθερώνονται στο νερό. Οι κυανοτοξίνες περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό χημικών ενώσεων με διαφορετικές χημικές δομές και τοξικότητες (π.χ. ηπατοτοξικές, νευροτοξικές).

Μέχρι σήμερα η έρευνα έχει εστιασθεί στην ομάδα των ηπατοτοξικών microcystins και κατέληξε στην θέσπιση από τον WHO ορίου 1 μg/L για το πόσιμο νερό. Ωστόσο τελευταία, έχει τονισθεί διεθνώς ο κίνδυνος από αναδυόμενες κυανοτοξίνες , όπως π.χ. cylindroepsrmopsin. Η παρουσία των τοξινών αυτών συνδέεται με την εμφάνιση και επικράτηση νέων ειδών κυανοβακτηρίων, φαινόμενο που σχετίζεται πιθανώς και με την κλιματική αλλαγή. Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, έχουν βρεθεί κυανοβακτήρια σε λίμνες και σε ταμιευτήρες υδάτων, ωστόσο, οι μελέτες σχετικά με την παρουσία κυανοτοξινών είναι ακόμη πολύ περιορισμένες.

Η παρουσίαση εστιάζεται στους παρακάτω τομείς:

Το Εργαστήριο Καταλυτικών – Φωτοκαταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ «Δ» αποτελεί σημαντική ερευνητική ομάδα στον Ελλαδικό χώρο που εργάζεται στο πεδίο της ανάλυσης αλλά και της αποικοδόμησης κυανοτοξινών σε νερά με σημαντικά επιτεύγματα μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη διεθνούς σχετικού δικτύου συνεργασιών (CYANOCOST). Παράλληλα, είναι το μόνο Ελληνικό εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο κατά ISO 14025 για την ανάλυση κυανοτοξινών σε κυανοβακτηριακή μάζα και νερό.

Ομιλήτρια: Αναστασία Χασκιά
Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοντεχνολογίας

Ώρα: Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018, 11:00