ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1999-2000

20 Δεκεμβρίου 1999
13:00
Ακροδραστικά Αστεροειδή Πολυμερή. Επίδραση Αριθμού Δραστικών Ομάδων στις Ιδιότητες σε Διάλυμα και Στερεά Κατάσταση
Μ. Πιτσικάλης, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
10 Ιανουαρίου 2000
13:00
Νανοσύνθετα Συγκροτήματα Si/SiOx Υψηλού Δείκτη Διάθλασης για Φωτονικές Εφαρμογές Ενεργειακού Χάσματος
Φ. Παπαδημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, University of Connecticut
14 Φεβρουαρίου 2000
13:00
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί-Παραγωγή Προϊόντων
Μ. Τύπας, Καθηγητής Γενετικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
6 Μαρτίου 2000
13:00
Μη Γραμμική Δυναμική και Στοχαστική Θερμοδυναμική Χημικών Συστημάτων Μακριά από την Ισορροπία
Α. Κούτσελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
20 Μαρτίου 2000
13:00
Σχέση Κινητικής - Μηχανισμού Αντιδράσεων, από τον Taube ως το Χάος
Δ. Κατάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
27 Μαρτίου 2000
13:00
Ομοιόσταση της Χοληστερόλης και Ασθένειες που Προκαλούν Αθηροσκλήρωση
Β. Ζαννής, Καθηγητής Βιοχημείας, Boston University και Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3 Απριλίου 2000
13:00
Νικοτινικοί Υποδοχείς και Βαριά Μυασθένεια. Προς Νέες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Σ. Τζάρτος, Διευθυντής Ερευνών, Τμήμα Βιοχημείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur
17 Απριλίου 2000
13:00
Τα Χημικά Χαρακτηριστικά της Υάλωσης: μια Φασματοσκοπική Προσέγγιση
Γ. Χρυσικός, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
17 Απριλίου 2000
13:00
ματαιώθηκε
Τεχνολογίες Ελάττωσης Θείου στη Βενζίνη Καταλυτικής Πυρόλυσης
Ι. Βασάλος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Διευθυντής Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Χημικών Διεργασιών
8 Μαΐου 2000
13:00
Διοξίνες: Τοξικολογική και Καρκινογόνος Δράση και Εκτίμηση Κινδύνου στον Άνθρωπο. Αναλυτική Μεθοδολογία Διοξινών
Σ. Κυρτόπουλος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Π. Σίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας
Α. Βαλαβανίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας (συντονιστής)
15 Μαΐου 2000
13:00
Ο Ρόλος της Χημείας των Συμπλόκων Ενώσεων στην Καλύτερη Κατανόηση της Ζωής
Δ. Κεσίσογλου, Καθηγητής Ανοργάνου Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
22 Μαΐου 2000
13:00
αναβάλλεται
Λειτουργική Ανάλυση Γονιδιωμάτων. Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές
Δ. Αλεξανδράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
5 Ιουνίου 2000
13:00
Φωσφινικοί Αναστολείς Μεταλλοπρωτεασών. Μερικά Πρόσφατα Αποτελέσματα
Α. Γιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Δευτέρα 13:00 - Αναψυκτικά: 12:45