Πίνακας 4: Προπτυχιακά μαθήματα

Μάθημα

Κωδ

Υ/Ε

Ώρες Παρ/Εργ

ΔΕΠ Παρ/Εργ

Αρμόδιοι

Μαθηματικά Ι

104

Υ

4 – 0

2 – 0

Τμ. Μαθημ.

Φυσική Ι

101

Υ

4 – 0

2 – 0

Τμ. Φυσικής

Γενική Χημεία Ι

131

Υ

4 – 4

2 – 7

Εργ. ΑΝΟΡ

Ποιοτική Ανάλυση

111

Υ

4 – 4

2 – 5

Εργ. ΑΝΑΛ

Μαθηματικά ΙΙ

205

Υ

4 – 0

1 – 0

Τμ. Μαθημ.

Φυσική ΙΙ

201

Υ

4 – 0

2 – 0

Τμ. Φυσικής

Γενική Χημεία ΙΙ

231

Υ

4 – 4

2 – 7

Εργ. ΑΝΟΡ

Ποσοτική Ανάλυση

211

Υ

4 – 7

1 – 5

Εργ. ΑΝΑΛ

Μαθηματικά ΙΙΙ

301

Υ

3 – 0

1 – 0

Τμ. Μαθηματ.

Ανόργανη Χημεία Ι

331

Υ

4 – 4

2 – 4

Εργ. ΑΝΟΡ

Ενόργανη Ανάλυση Ι

312

Υ

3 – 2

2 – 4

Εργ. ΑΝΑΛ

Οργανική Χημεία Ι

321

Υ

4 – 0

2 – 0

Εργ. ΟΡΓ

Ανόργανη Χημεία ΙΙ

431

Υ

4 – 4

2 – 5

Εργ. ΑΝΟΡ

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

412

Υ

3 – 2

2 – 3

Εργ. ΑΝΑΛ

Οργανική Χημεία ΙΙ

421

Υ

4 – 0

1 – 0

Εργ. ΟΡΓ

Φυσικοχημεία Ι

413

Υ

4 – 0

1 – 0

Εργ. ΦΥΣ

Χημεία Περιβάλλοντος Ι

432

Υ

2 – 0

2 – 0

ΑΝΟΡ/ΑΝΑΛ

Οργανική Χημεία ΙΙΙ

521

Υ

4 – 10

2 – 8

Εργ. ΟΡΓ

Φυσικοχημεία ΙΙ

513

Υ

4 – 0

2 – 0

Εργ. ΦΥΣ

Χημική Τεχνολογία Ι

522

Υ

4 – 2

2 – 4

Εργ. ΒΙΟΜ

Οργανική Χημεία ΙV

621

Υ

4 – 10

2 – 8

Εργ. ΟΡΓ

Φυσικοχημεία ΙΙΙ

613

Υ

4 – 5

1 – 8

Εργ. ΦΥΣ

Χημική Τεχνολογία ΙΙ

622

Υ

4 – 2

4 – 7

Εργ. ΒΙΟΜ

Χημεία Τροφίμων Ι

623

Υ

3 – 0

2 – 0

Εργ. ΤΡΟΦ

Φυσικοχημεία ΙV

713

Υ

4 – 5

1 – 9

Εργ. ΦΥΣ

Χημεία Τροφίμων ΙΙ

721

Υ

3 – 6

3 – 6

Εργ. ΤΡΟΦ

Βιοχημεία Ι

722

Υ

4 – 0

4 – 0

Εργ. ΤΡΟΦ

Κυτταρική Βιολογία

105

Ε

3 – 0

1 – 0

Τμ. Βιολογίας

Υπολογιστές

212

Ε

3 – 0

1 – 0

Εργ. ΦΥΣ

Οικονομικά Χημικών Βιομηχανιών

322

Ε

3 – 0

1 – 0

Εργ. ΒΙΟΜ

Χημική Οργανολογία – Μικροϋπολογιστές

512

Ε

3 – 2

1 – 1

Εργ. ΑΝΑΛ

Χημεία Πολυμερών

525

Ε

4 – 2

1 – 4

Εργ. ΒΙΟΜ

Οργανομεταλλική Χημεία

531

Ε

3 – 0

1 – 0

Εργ. ΑΝΟΡ

Χημεία Περιβάλλοντος ΙΙ

532

Ε

3 – 2

2 – 2

ΑΝΟΡ/ΑΝΑΛ

Ραδιοχημεία

612

Ε

3 – 2

1 – 1

Εργ. ΦΥΣ

Τεχνολογία Ινών και Πολυμερικών Υλικών

625

Ε

3 – 2

5 – 6

Εργ. ΒΙΟΜ

Θεωρία Ομάδων

631

Ε

3 – 0

2 – 0

Εργ. ΑΝΟΡ

Προστασία από Διάβρωση – Χρώματα – Βερνίκια

724

Ε

3 – 2

1 – 2

Εργ. ΒΙΟΜ

Οργανική Σύνθεση – Στερεοχημεία – Μηχανισμοί

726

Ε

4 – 0

1 – 0

Εργ. ΟΡΓ

Αμπελουργία

727

Ε

3 – 0

1 – 0

Γεωργ. Παν.

Οινολογία

728

Ε

3 – 2

1 – 2

Εργ. ΒΙΟΜ

Μηχανισμοί Ανόργανης Χημείας

731

Ε

3 – 0

1 – 0

Εργ. ΑΝΟΡ

Χημεία Στερεάς Κατάστασης

812

Ε

3 – 0

1 – 0

Εργ. ΦΥΣ

Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας

814

Ε

4 – 0

2 – 0

Εργ. ΦΥΣ

Κλινική Χημεία

821

Ε

3 – 2

3 – 3

Εργ. ΑΝΑΛ

Βιοργανική Χημεία

824

Ε

4 – 0

1 – 0

Εργ. ΟΡΓ

Βιοχημεία ΙΙ

826

Ε

4 – 5

4 – 4

Εργ. ΤΡΟΦ

Πετρέλαιο – Πετροχημικά

827

Ε

3 – 2

2 – 8

Εργ. ΒΙΟΜ

Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας

829

Ε

4 – 0

1 – 0

Εργ. ΟΡΓ

Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας

831

Ε

3 – 0

1 – 0

Εργ. ΑΝΟΡ

Χημική Ωκεανογραφία

832

Ε

3 – 2

1 – 1

Εργ. ΑΝΟΡ