ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Νοέμβριος 1999

Αποτίμηση έργου και παρεχομένων υπηρεσιών
του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ

Τελικό Πόρισμα Επιτροπής Αξιολόγησης

Εισαγωγή

Το παρόν πόρισμα αποτελεί το τελικό προϊόν της εργασίας της Εσωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την αναλυτική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Τμήματος Χημείας και την Έκθεση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Παρατηρείται σχεδόν πλήρης ταύτιση απόψεων των δύο επιτροπών. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις τους συνοψίζονται ως εξής.

Συμπεράσματα

Το Τμήμα Χημείας έχει 73 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κατανεμημένα σε 6 εργαστήρια τα οποία στεγάζονται στα νέα κτήρια της πανεπιστημιουπόλεως.

Α. Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει τα εξής θετικά στοιχεία:

 1. Καλή κτηριακή υποδομή, η οποία όμως προϋποθέτει επαρκή συντήρηση.
 2. Διαθέτει ικανή υλικοτεχνική υποδομή οργάνων, αν και χρήζει ανανεώσεως.
 3. Προσφέρει τις δυνατότητες για μια καλώς θεμελιωμένη εκπαίδευση στην Χημεία.
 4. Λόγω θέσεως ελκύει τους καλύτερους φοιτητές της χώρας.
 5. Διαθέτει ένα (περιορισμένο) αριθμό επιστημόνων οι οποίοι είναι διεθνούς εμβελείας
 6. Διαθέτει σύγχρονη και αρτίως εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων προς χρήση των προπτυχιακών φοιτητών.

Β. Ασθενή σημεία:

 1. Μεγάλος αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 2. Διδασκαλία πολλών προπτυχιακών μαθημάτων από περισσότερους του ενός διδάσκοντες.
 3. Μειωμένο ενδιαφέρον των προπτυχιακών φοιτητών για τις παραδόσεις πολλών μαθημάτων.
 4. Ανυπαρξία ελέγχου της γνωσιολογικής προόδου των φοιτητών παράλληλα με την διδασκαλία
 5. Παντελής έλλειψη κεντρικής βιβλιοθήκης.
 6. Απουσία χώρων μελέτης και παραμονής των φοιτητών.
 7. Ανεπαρκής έλεγχος της ποιότητας των διδακτορικών διατριβών.
 8. Εν γένει μειωμένη ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του τμήματος.
 9. Ελάχιστος αριθμός νέων επιστημόνων (ηλικίας μικρότερης των 40 ετών) μεταξύ του προσωπικού.

Προτάσεις

 1. Μείωση των προπτυχιακών μαθημάτων.
 2. Διδασκαλία των βασικών προπτυχιακών μαθημάτων από ένα μόνο διδάσκοντα ανά εξάμηνο.
 3. Προσπάθεια διατηρήσεως του ενδιαφέροντος των προπτυχιακών ακροατηρίων μέσω ασκήσεων, φροντιστηρίων και εξετάσεων προόδου.
 4. Περιοδικός έλεγχος της αποδόσεως της ποιότητας διδασκαλίας μέσω γραπτών αξιολογήσεων εκ μέρους των προπτυχιακών φοιτητών.
 5. Δημιουργία βιβλιοθήκης.
 6. Μείωση και ταυτόχρονη αναβάθμιση των μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 7. Στοιχειώδη εχέγγυα ως προς την ικανότητα των μελών ΔΕΠ να αναλαμβάνουν και να επιβλέπουν μεταπτυχιακούς φοιτητές, δεδομένου του μεγάλου ρόλου των μεταπτυχιακών σπουδών στην μετέπειτα σταδιοδρομία ένος επιστήμονα.
 8. Δημοσίευση τουλάχιστον μιας εργασίας σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό για την απονομή διδακτορικού διπλώματος.
 9. Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ, διότι είναι αδήριτος ανάγκη να βρεθούν τρόποι αυξήσεως της παρουσίας του Τμήματος Χημείας στην επιστημονική βιβλιογραφία.
 10. Πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ με υψηλό ζήλο για διδασκαλία και έρευνα.

Η Επιτροπή εκφράζει την ευχή να ληφθεί υπόψη αυτό το πόρισμα από όλους τους αποδέκτες του.

Ο Πρόεδρος της Εσωτερικής Επιτροπής
Αξιολόγησης του Τμήματος Χημείας

Αριστείδης Μαυρίδης
Καθηγητής Χημείας