Πίνακας 6: Μεταπτυχιακά μαθήματα

Μάθημα

Εξάμ.

Γ/Ε

ΔΕΠ

Αρμόδιοι

Αναλυτική Χημεία

Α

Γ

4

Εργ. ΑΝΑΛ

Ανόργανη Χημεία

Α

Γ

4

Εργ. ΑΝΟΡΓ

Βιοχημεία

Α

Γ

4

Εργ. ΤΡΟΦ

Οργανική Χημεία

Α

Γ

4

Εργ. ΟΡΓ

Φυσικοχημεία

Α

Γ

3

Εργ. ΦΥΣ

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία

Β

Ε

6

Εργ. ΑΝΑΛ

Χημειομετρία

Β

Ε

2

Εργ. ΑΝΑΛ

Βιοαναλυτικές Τεχνικές

Γ

Ε

4

Εργ. ΑΝΑΛ

Χημεία Διαχωρισμών – Χρωματογραφικές Τεχνικές Ανάλυσης

Γ

Ε

4

Εργ. ΑΝΑΛ

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Γ

Ε

1

Εργ. ΑΝΑΛ

Μοριακή Φασματοσκοπία

Β

Ε

1

Εργ. ΦΥΣ

Κρυσταλλογραφία

Β

Ε

1

Εργ. ΦΥΣ

Μοριακή Κβαντική Χημεία – Διαμοριακές Δυνάμεις

Γ

Ε

1

Εργ. ΦΥΣ

Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων με Βιολογική Δράση

Β

Ε

4

Εργ. ΟΡΓ

Εφαρμογή Οργανομεταλλικών και Συμπλόκων Ενώσεων στην Οργανική Σύνθεση

Γ

Ε

2

Εργ. ΟΡΓ

Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας

Γ

Ε

3

Εργ. ΟΡΓ

Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτροχημείας

Β

Ε

3

Εργ. ΒΙΟΜ

Προσρόφηση

Β

Ε

1

Εργ. ΒΙΟΜ

Οινοτεχνική

Β

Ε

2

Εργ. ΒΙΟΜ

Μικροβιολογία Οίνου

Β

Ε

2

Εργ. ΒΙΟΜ

Συστήματα Επιφανειακής Κατεργασίας και Επικαλυπτικές Ύλες

Γ

Ε

1

Εργ. ΒΙΟΜ

Βιομηχανικές Ζυμώσεις – Τεχνολογία Αποσταγμάτων

Γ

Ε

2

Εργ. ΒΙΟΜ

Ειδικά Κεφάλαια Χημείας Τροφίμων και Διατροφής

Β

Ε

2

Εργ. ΤΡΟΦ

Τεχνολογία Τροφίμων

Β

Ε

1

Εργ. ΤΡΟΦ

Ανάλυση Τροφίμων

Γ

Ε

1 – 1

Εργ. ΤΡΟΦ

Μικροβιολογία Τροφίμων

Γ

Ε

1 – 2

Εργ. ΤΡΟΦ

Ενζυμολογία

Β

Ε

1

Εργ. ΤΡΟΦ

Χημεία και Βιοχημεία Λιποειδών

Β

Ε

1 – 1

Εργ. ΤΡΟΦ

Βιοχημεία του Ανθρώπου

Γ

Ε

1

Εργ. ΤΡΟΦ

Θέματα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Γ

Ε

1

Εργ. ΤΡΟΦ

Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία

Β

Ε

4

Εργ. ΑΝΟΡ

Μηχανισμοί Αντιδράσεων

Β

Ε

2

Εργ. ΑΝΟΡ

Φυσικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Δομής

Β

Ε

5

Εργ. ΑΝΟΡ

Χημεία Ορυκτών Πόρων

Β

Ε

1

Εργ. ΑΝΟΡ

Κατάλυση

Γ

Ε

5

Εργ. ΑΝΟΡ

Βιοανόργανη Χημεία

Γ

Ε

5

Εργ. ΑΝΟΡ

Περιβάλλον και Ορυκτοί Πόροι

Γ

Ε

1

Εργ. ΑΝΟΡ

Χημεία Ατμόσφαιρας

Β

Ε

2

Εργ. ΑΝΑΛ/ΟΡΓ

Χημεία Υδάτινων Συστημάτων

Β

Ε

3

Εργ. ΑΝΟΡ

Γεωχημεία – Μελέτη Γεωσφαίρας

Β

Ε

1

Τμ. Γεωλογίας

Οικολογία- Μελέτη Βιοσφαίρας

Γ

Ε

2

Εργ. ΟΡΓ/ΑΝΟΡ

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Γ

Ε

2

Εργ. ΑΝΑΛ

Παραγωγή Ενέργειας

Γ

Ε

3

Εργ. ΑΝΟΡ